ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η ΕΕΔΑ αποτελεί το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

Έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τις Αρχές των Παρισίων, των Ηνωμένων Εθνών.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΣ 2667/1998

(ΦΕΚ Α΄ 281/18.12.1998)

Σύσταση Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 15 του Ν 2790/2000, 1 του ΠΔ 376/2001, 18 
του 
Ν 3051/2002, 23 του Ν 3156/2003, 113 του Ν 4314/2014, 12 του Ν 4366/2016, δεύτερο του Ν 4382/2016, 38 του Ν 4465/2017 και 11 του Ν 4606/2019

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώματα του ανθρώπου

 

Άρθρο 1

Σύσταση και αποστολή

1. Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) είναι το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

2. Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου υπάγεται στον Πρωθυπουργό και υποστηρίζεται ως προς τη στελέχωση και την υποδομή της από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Οι δαπάνες λειτουργίας της Επιτροπής βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται κάθε έτος σε ιδιαίτερο φορέα και με ιδιαίτερους κωδικούς αριθμούς στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών. Η διάθεση των πιστώσεων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και η διενέργεια των αντίστοιχων δαπανών γίνεται από τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης ως κύριο διατάκτη. Για το σκοπό αυτό, η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης παρέχει στην Επιτροπή την αναγκαία λογιστική υποστήριξη».

3. Η Επιτροπή έχει δικό της επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό. Ο Πρόεδρος της ΕΕΔΑ επιβλέπει και συντονίζει το έργο του συνόλου του προσωπικού της Επιτροπής.

4. [Kαταργείται]

5. Η Επιτροπή έχει ως αποστολή :

α) Τη διαρκή παρακολούθηση αυτών των θεμάτων, τη δημόσια ενημέρωση και την προώθηση της σχετικής έρευνας.

β) Την ανταλλαγή εμπειριών σε διεθνές επίπεδο με ανάλογα όργανα διεθνών οργανισμών, όπως ο Ο.Η.Ε., το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Ο.Α.Σ.Ε. ή άλλων κρατών.

γ) Τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής σε θέματα του αντικειμένου της.

6. Η Επιτροπή ιδίως :

α) Εξετάζει ζητήματα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου που της θέτει η Κυβέρνηση ή η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ή της προτείνουν τα μέλη της ή Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

β) Υποβάλλει συστάσεις και προτάσεις, εκπονεί μελέτες, υποβάλλει εκθέσεις και γνωμοδοτεί για τη λήψη νομοθετικών, διοικητικών ή άλλων μέτρων που συμβάλλουν στη βελτίωση της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

γ) Αναπτύσσει πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σε θέματα σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

δ) Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την καλλιέργεια του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος.

ε) Εκφέρει γνώμη για εκθέσεις που πρόκειται να υποβάλει η χώρα σε διεθνείς οργανισμούς για συναφή θέματα.

στ) Διατηρεί μόνιμη επικοινωνία και συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, παρεμφερή όργανα άλλων χωρών, καθώς και εθνικές ή διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

ζ) Γνωστοποιεί δημόσια τις θέσεις της με κάθε πρόσφορο τρόπο.

η) Συντάσσει ετήσια έκθεση για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. 

θ) Οργανώνει Κέντρο Τεκμηρίωσης για τα δικαιώματα του ανθρώπου.

ι) Εξετάζει την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και εκφέρει σχετική γνώμη προς τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας.

ια) Παρακολουθεί και διατυπώνει γνωµοδοτήσεις προς την πολιτεία για τη µόνιµη και σταθερή ανάλυση των επιπτώσεων των µέτρων πολιτικής στα δικαιώµατα του ανθρώπου και την τήρηση αξιόπιστου και αποτελεσµατικού συστήµατος καταγραφής περιστατικών διακρίσεων, ρατσισµού και µισαλλοδοξίας.

                 

Άρθρο 2

Σύνθεση της Επιτροπής

1. Η Επιτροπή απαρτίζεται από τα εξής μέλη :

α) Από τον Πρόεδρο της ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.

β) Από ένα πρόσωπο οριζόµενο από τη Γ.Σ.Ε.Ε., ένα πρόσωπο οριζόµενο από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και ένα πρόσωπο οριζόµενο από την Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία (Ε.Σ.Α.µεΑ.).

γ) Από πρόσωπα οριζόμενα από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που η δράση τους καλύπτει την περιοχή των δικαιωμάτων του ανθρώπου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 9.

δ) Από πρόσωπα οριζόμενα από τα αναγνωρισμένα κόμματα κατά τον Κανονισμό της Βουλής. Κάθε κόμμα ορίζει ένα πρόσωπο.

ε) Τον Συνήγορο του Καταναλωτή ή τον Αναπληρωτή του.

στ) Από το Συνήγορο του Πολίτη ή τον Αναπληρωτή του.

ζ) Από ένα μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που προτείνεται από τον Πρόεδρό της.

η) Από ένα μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, που προτείνεται από

το Πρόεδρό του.

θ) Από ένα μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, που προέρχεται από τις επιστήμες της Βιολογίας, της Γενετικής ή της Ιατρικής και προτείνεται από τον Πρόεδρό της.

ι) Από δύο πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με ειδικές γνώσεις σε θέματα προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου που ορίζονται από τον Πρωθυπουργό.

ια) Από έναν εκπρόσωπο των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.

ιβ) Από τρεις καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές του Δημοσίου Δικαίου ή του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου. Κατά την πρώτη μετά τη συγκρότησή της συνεδρίαση η Επιτροπή διενεργεί κλήρωση, στην οποία μετέχουν τα εξής Τμήματα των Α.Ε.Ι. της χώρας : α) το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, β) το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γ) το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Θράκης, δ) το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ε) το Γενικό Τμήμα Δικαίου του Πάντειου Πανεπιστημίου, στ) το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πάντειου Πανεπιστημίου. Τα Τμήματα αυτά προτείνουν από έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή Δημοσίου Δικαίου ή Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου. Τα Τμήματα των Α.Ε.Ι. υποχρεούνται να ορίσουν τον εκπρόσωπό τους εντός διμήνου από τη λήψη της πρόσκλησης της Επιτροπής.

Με απόφαση της Επιτροπής είναι δυνατόν να προστεθούν, για τις επόμενες κληρώσεις, και άλλα Τμήματα των Α.Ε.Ι. της χώρας με όμοιο αντικείμενο. Η Επιτροπή διενεργεί έξι (6) μήνες, πριν από τη λήξη της θητείας της, κλήρωση μεταξύ των παραπάνω Τμημάτων, για την επόμενη θητεία.

ιγ) Από ένα μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

2. Οι φορείς που ορίζουν τα µέλη της Επιτροπής επιλέγουν τα κατάλληλα πρόσωπα µε διαφανή τρόπο και σύµφωνα µε τους ειδικούς κανόνες λειτουργίας τους. Για τα µέλη της Επιτροπής προβλέπονται ισάριθµοι αναπληρωτές, που ορίζονται όπως και τα τακτικά µέλη της. Ως µέλη της Επιτροπής ορίζονται πρόσωπα µε αποδεδειγμένες γνώσεις και εµπειρία στο πεδίο της προστασίας και προώθησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου.Για όλες τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πλην της περίπτωσης του στοιχείου ια΄, δεν ορίζονται ως µέλη της Επιτροπής: α) πρόσωπα που έχουν τη βουλευτική ιδιότητα, εκτός του Προέδρου της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής, β) µέλη της Κυβέρνησης και Υφυπουργοί, Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς, αιρετοί σε ΟΤΑ α' και β' βαθµού. Επιγενόµενη απόκτηση των ιδιοτήτων αυτών επιφέρει αυτοδίκαιη απώλεια της ιδιότητας του µέλους της Επιτροπής.

β) Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2667/1998, όπως αντικαθίσταται με το εδάφιο α΄ της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται από την αμέσως επόμενη μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου συγκρότηση της Επιτροπής.

3. α. Τα µέλη της Επιτροπής και οι αναπληρωτές τους διορίζονται µε απόφαση του Πρωθυπουργού για θητεία τριών (3) ετών. Ο διορισµός των µελών ανακαλείται µόνο για ανικανότητα εκτέλεσης των καθηκόντων τους, καθώς και για αποδεδειγµένη ανεπάρκεια κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Τα µέλη της Επιτροπής εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη θέση τους, αν εκδοθεί σε βάρος τους αµετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκηµα που συνεπάγεται κώλυµα διορισµού σε θέση δηµοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007). Σε περίπτωση ανάκλησης ή έκπτωσης το νέο µέλος συ µπληρώνει την αρξάµενη θητεία του προκατόχου του. Η θητεία των µελών παρατείνεται µέχρι τη νόµιµη συγκρότηση της Επιτροπής για την επόµενη κάθε φορά θητεία των µελών της. β. Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων είναι δυνατόν να αντικαθίστανται µε πρόταση του αρµοδίου Υπουργού για σοβαρούς υπηρεσιακούς λόγους που εµποδίζουν τη συµµετοχή τους στις εργασίες της Επιτροπής. Ο νέος εκπρόσωπος συµπληρώνει την αρξάµενη θητεία του προκατόχου του.

4. Ο απερχόμενος Πρόεδρος καλεί με έγγραφό του τα μέλη της Επιτροπής σε συνεδρίαση, προκειμένου να εκλεγεί ο Πρόεδρος, ο Α’ και ο Β’ Αντιπρόεδρός της. Για την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της Επιτροπής που διαθέτουν ψήφο. Ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδροι μπορεί να εκλεγούν μέλη που προέρχονται από τις κατηγορίες των εδαφίων β’, γ’, ι’ και ιβ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

5. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής και οι εκπρόσωποι των Υπουργείων συµ µετέχουν στις εργασίες της Επιτροπής χωρίς δικαίωµα ψήφου και αποχωρούν πριν τη λήψη αποφάσεως. Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων ενηµερώνουν στην αρχή κάθε συνεδρίασης την Ολοµέλεια ή τα Τµήµατα της Επιτροπής για τα ζητήµατα της αρµοδιότητάς τους.

6. Η Επιτροπή θεωρείται ότι έχει νόµιµα συγκροτηθεί εφόσον έχουν ορισθεί ένα από τα µέλη του εδαφίου β΄, δύο από τα µέλη του εδαφίου γ΄, ένα από τα µέλη του εδαφίου ιβ΄ και τα µέλη των εδαφίων θ΄ και ιγ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

7. Τα μέλη της νέας σύνθεσης της Επιτροπής ορίζονται το αργότερο δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας της προηγούμενης.

8. Τα µέλη της Επιτροπής δεν ευθύνονται, δεν διώκονται και δεν εξετάζονται για γνώµη που διατύπωσαν ή ψήφο που έδωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους βάσει του παρόντος νόµου. Δίωξη επιτρέπεται κατόπιν εγκλήσεως µόνο για συκοφαντική δυσφήµιση, εξύβριση ή παραβίαση του απορρήτου.

 

Άρθρο 3

Ανάθεση εξειδικευμένων μελετών

1. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης μπορεί να αναθέτει, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, με σύμβαση έργου την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών για τους σκοπούς της σε επιστημονικές ομάδες εργασίας.

2. Οι ομάδες εργασίας μετά το πέρας της σχετικής μελέτης υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή, η οποία μπορεί να δημοσιοποιείται με απόφασή της.

3. Η Επιτροπή, µε απόφαση της Ολοµέλειας µπορεί να συνάπτει συµφωνίες συνεργασίας µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και άλλους φορείς για την εκπλήρωση της αποστολής της.

 

Άρθρο 4

Λειτουργία της Επιτροπής

1. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε δύο μήνες και εκτάκτως ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή αίτηση πέντε (5) τουλάχιστον μελών της. Τα μέλη προσκαλούνται από τον Πρόεδρο με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

2. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εφόσον : α) παρίσταται η απόλυτη πλειοψηφία των μελών της και β) μεταξύ των παρόντων μελών της περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής ή ένας Αντιπρόεδρος.

3. Ο Πρόεδρος έχει τη διαρκή παρακολούθηση, επίβλεψη και συντονισµό των εργασιών της Επιτροπής. Την εκπροσωπεί ενώπιον κάθε αρχής, ηµεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και ενώπιον των διεθνών οργανισµών και των µη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ). Όταν αυτός κωλύεται, ελλείπει ή απουσιάζει, εκπροσωπούν την ΕΕΔΑ κατά σειρά οι Αντιπρόεδροι (Α΄ Αντιπρόεδρος, Β΄ Αντιπρόεδρος). Ο Πρόεδρος και οι δύο Αντιπρόεδροι αποτελούν το Προεδρείο της Επιτροπής, το οποίο επιλαµβάνεται των τρεχόντων και εκτάκτων θεµάτων που σχετίζονται µε την αποστολή ή τη λειτουργία της Επιτροπής στο µεταξύ δύο τακτικών συνεδριάσεων της Ολοµέλειας διάστηµα.

4. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

5. Η Επιτροπή καλεί κατά την κρίση της σε ακρόαση πρόσωπα, τα οποία μπορεί να διευκολύνουν το έργο της με την παρουσίαση προσωπικών εμπειριών ή τη διατύπωση απόψεων σχετικών με την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

6. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων περί αμοιβής ή αποζημίωσης λόγω συμμετοχής σε συμβούλια και επιτροπές του δημόσιου τομέα.

7. Με απόφαση της Ολοµέλειας καταρτίζεται και τροποποιείται ο Κανονισµός λειτουργίας της Επιτροπής, ο οποίος δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε πράξη του Προέδρου της. Με τον Κανονισµό ρυθµίζονται, µεταξύ άλλων, η δηµιουργία τµηµάτων, η κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ των τµηµάτων και των µελών, η διαδικασία κλήσης και ακρόασης των προσώπων που καλούνται και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

 

Άρθρο 5

Ετήσια έκθεση

Η Επιτροπή υποβάλλει την ετήσια έκθεσή της στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Βουλής, στους Υπουργούς, στους αρχηγούς των κοµµάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στους Προέδρους των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας. Η συζήτηση της ετήσιας έκθεσης στη Βουλή γίνεται κατά τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό της.

 

Άρθρο 6

Συνδρομή δημοσίων υπηρεσιών

1. Στο τέλος κάθε έτους τα Υπουργεία που μετέχουν με εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή καταθέτουν έκθεση με τις παρατηρήσεις τους για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στον τομέα ευθύνης τους.

2. Για την εκπλήρωση της αποστολής της η Επιτροπή μπορεί να ζητά από τις δημόσιες υπηρεσίες καθώς και από ιδιώτες κάθε πληροφορία, έγγραφο ή οποιοσδήποτε στοιχείο σχετίζεται με την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ο Πρόεδρος μπορεί να λαμβάνει γνώση εγγράφων και άλλων στοιχείων που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα. Οι δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν να διευκολύνουν το έργο της Επιτροπής.

Άρθρο 7

Επιστημονικοί Συνεργάτες

1. Συνιστώνται έξι (6) θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 1943/1991 (Α΄ 50) και του πρώτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3051/2002 (Α΄ 220), µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου διάρκειας τριών (3) ετών. Η σύµβαση αυτή µπορεί να ανανεωθεί µέχρι δύο (2) φορές. Η πλήρωση τριών (3) εκ των ανωτέρω θέσεων πραγµατοποιείται ύστερα από δηµόσια πρόσκληση της Επιτροπής για υποβολή υποψηφιοτήτων. Η επιλογή µεταξύ των υποψηφίων γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 2, 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει, από πέντε (5) µέλη της Επιτροπής που διαθέτουν ψήφο, τα οποία ορίζονται από τον Πρόεδρό της. Οι λοιπές τρεις (3) θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού καλύπτονται είτε µε απόσπαση µόνιµων ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), εφόσον συγκεντρώνουν τα προσόντα που προβλέπονται στο εδάφιο α΄ της παρούσας είτε µε µετάταξη υπαλλήλων κατηγορίας θέσεων Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου. Η επιλογή, η απόσπαση και η µετάταξη διενεργούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

2. Οι επιστημονικοί συνεργάτες επικουρούν την Επιτροπή, προετοιμάζοντας εισηγήσεις για θέματα που τους ανατίθενται και την ενημερώνουν για τις εργασίες των διεθνών οργανισμών και διεθνών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Επίσης τηρούν σχετικό αρχείο κειμένων και επιστημονικών μελετών.

3. Οι αποδοχές των επιστημονικών συνεργατών που προσλαμβάνονται κατά την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 6 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων περί αποδοχών ειδικού επιστημονικού προσωπικού.

4. Του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού της Επιτροπής προΐσταται ένας εκ των µελών του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της Επιτροπής, ο οποίος ασκεί καθήκοντα Συντονιστή. Ο Συντονιστής ορίζεται µε απόφαση της Ολοµέλειας µετά από εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής. Ο Συντονιστής επικουρεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής στην επίβλεψη και το συντονισµό των εργασιών του διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού της, παρίσταται στις συνεδριάσεις του Προεδρείου της Επιτροπής και παρέχει την αναγκαία ενηµέρωση για την πρόοδο των εργασιών της Επιτροπής, επικουρεί από κοινού µε το λοιπό επιστηµονικό προσωπικό της Επιτροπής την Ολοµέλεια και τα τµήµατα στη λειτουργία τους και µετέχει στις εργασίες τους. Ο Συντονιστής λαµβάνει πρόσθετη αµοιβή ίση µε το ποσό της περίπτωσης αζ΄ του στοιχείου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

 

Άρθρο 8

Γραμματεία της Επιτροπής

1. Συνιστώνται µία (1) οργανική θέση γραµµατέα κατηγορίας ΠΕ και πέντε (5) οργανικές θέσεις γραµµατειακής και τεχνικής υποστήριξης της Επιτροπής κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ.

2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζονται µετά από εισήγηση της Ολοµέλειας της Επιτροπής:

α) Η κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα κατανομή των θέσεων της παρ. 1, καθώς και τα θέματα της οργάνωσης της γραμματείας και τεχνικής υποστήριξης της Επιτροπής.

β) Η πλήρωση των θέσεων της παραγράφου 1 µπορεί να γίνει και µε απόσπαση ή µετάταξη ή µετακίνηση δη µοσίων υπαλλήλων ή υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή εργαζοµένων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου ή αορίστου χρόνου στο Δηµόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ν.Π.Ι.Δ. οποιασδήποτε µορφής που τελούν υπό τον άµεσο ή έµµεσο έλεγχο του κράτους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και της κείµενης νοµοθεσίας.

γ) Κάθε θέμα που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση και τις αποδοχές αυτού του προσωπικού.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται να αποσπάται ως γραμματέας της Επιτροπής υπάλληλος Υπουργείου ή Ν.Π.Δ.Δ. της κατηγορίας ΠΕ, τον οποίο προτείνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

4. Ως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 1, η Επιτροπή επιτρέπεται να απασχολεί υπαλλήλους και χρησιμοποιεί τεχνική υποστήριξη που της διαθέτουν τα Υπουργεία Εξωτερικών και Δικαιοσύνης σύμφωνα με αποφάσεις των αρμόδιων Υπουργών.

 

Άρθρο 9

Μεταβατικές διατάξεις

1. Στην πρώτη σύνθεση της Επιτροπής εκπροσωπούνται οι εξής Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις: η Διεθνής Αμνηστία, η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας στη σύνθεση της Επιτροπής συμμετέχουν πρόσωπα οριζόμενα από τις ακόλουθες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις: τη Διεθνή Αμνηστία, την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, την Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ», το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), το «Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας – Athens Pride (Άθενς Πράιντ)», την «Ομοφυλοφιλική και Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας» (ΟΛΚΕ), το COLOUR YOUTH – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας (COLOUR YOUTH)», τις «Οικογένειες Ουράνιο Τόξο», «Hellenic Roma Action» (HEROMACT) και πρόσωπα οριζόμενα από τον Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΣΔΓ) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Ρομά (ΠΟΣΕΡ), η συμμετοχή των οποίων αποφασίστηκε κατά την από 6.2.2003 συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

 

[Με την παρ.1, περίπτωση β) του άρθρου 11 του ν.4606/19 (ΦΕΚ Α΄57) έγινε αρίθμηση του μόνου εδαφίου του άρθρου 9 σε παρ.1 και προστέθηκε παρ.2 ως ανωτέρω.

 

Με την παρ.2 του άρθρου 11 του ν.4606/19 (ΦΕΚ Α΄57), ορίζεται ότι : “2. Η ισχύς των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 αρχίζει την 1.5.2019 (…)”].

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕΔΑ

(ΦΕΚ Β΄2474/11.08.2016)

 

Μάθε για την ΕΕΔΑ

 


  

Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς για την καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων εναντίον των Μουσουλμάνων : Η αντιμετώπιση της ισλαμοφοβίας μέσα από την εκπαίδευση, 2014

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)

 

 

 Κατάλογος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Συμβάσεων για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

(Ενημέρωση Απρίλιος 2019) 

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

 2017

 

  

Για τις Εκθέσεις των Υπουργείων για το έτος 2017 βλ. εδώ


 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΔΕΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

  • GR
  • EN

  


Η Εθνική Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικα- στηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)

(Ενημέρωση έως Απρίλιο 2019)


Κατάλογος αποφάσεων του ΕΔΔΑ κατά Ελλάδος

(Ενημέρωση έως Απρίλιο 2019)


Yποβολή προσφυγής στο ΕΔΔΑ: Πληροφορίες από το Δικαστήριο στα Ελληνικά 


Μεταρρύθμιση ΕΔΔΑ: Συμβολή ΕΔΕΘΑΔ (2014)


ΕΔΔΑ:Αποφάσεις-Θέσεις ΕΕΔΑ


http://www.nchr.gr/images/pdf/nea_epikairothta/ECHR.jpg

H EEΔΑ μεταφράζει στα Ελληνικά Ενημερωτικά Δελτία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) Σε συνεργασία με το ΕΔΔΑ, τα Ενημερωτικά Δελτία στα Ελληνικά διατίθενται από την επίσημη ιστοσελίδα του Δικαστηρίου (Ioύνιος 2016) 

Συνοδευόμενοι ανήλικοι μετανάστες υπό κράτηση

Ασυνόδευτοι ανήλικοι μετανάστες υπό κράτηση 

Δουλεία, ειλωτεία και αναγκαστική εργασία

Αντίρρηση Συνείδησης 

Ρητορική Μίσους 

Βία κατά των γυναικών

Μετανάστες υπό κράτηση

Μέτρα Λιτότητας

Εμπορία ανθρώπων

Υποθέσεις «Δουβλίνο»

Δικαιώματα των παιδιών

Ζητήματα ταυτότητας φύλου

Συνδικαλιστική ελευθερία

Joomla templates by Joomlashine