ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η ΕΕΔΑ αποτελεί το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

Έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τις Αρχές των Παρισίων, των Ηνωμένων Εθνών.

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Δήλωση της ΕΕΔΑ για την ανάγκη διατήρησης της ανεξαρτησίας μεταξύ των βασικών πυλώνων του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης (17.7.2019)


ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΕΔΑΆμεση απόσυρση των διατάξεων που παραβιάζουν την ανεξαρτησία της ΕΕΔΑ (28.3.2019)


Επιστολή της ΕΕΔΑ προς τον Υπουργό Επικρατείας για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΕΔΑ (6.12.2018)


Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ επί του ΣχΝ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μέτρα για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και υιοθεσίας» (8.5.2018) 


Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για την τροποποίηση των διαδικασιών Ασύλου (7.5.2018)


Aνακοίνωση της EEΔΑ για το Σ/Ν του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που κατατέθηκε στη Βουλή στις 9.11.2016 με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης  κυκλοφορίας  των  εργαζομένων,  ΙΙ) λήψη  αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης με τα άρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, ΙΙΙ) ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου, και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτωνκράτησης» (17.11.2016)


Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου και άλλες διατάξεις» (20.9.2016)


Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ επί του Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα: «Πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτριών/τών Υπηρεσιών Υγείας των Νοσοκομείων του ΕΣΥ» (1.9.2016)


Δήλωση της ΕΕΔΑ για παροχή δικαιώματος ψήφου στους απόδημους Έλληνες με αφορμή το σχέδιο νόμου «αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κομμάτων, διεύρυνση του δικαιώματος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής βουλευτών» (20.7.2016)


Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη «Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης» (Ιούλιος 2016)


Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την «Παροχή Νομικής Βοήθειας σε Φυσικά Πρόσωπα» (Ιούλιος 2016)


Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Για τα παράβολα και τέλη ενδίκων βοηθημάτων και διαδικαστικών πράξεων και για τα δικαστικά έξοδα» (Ιούλιος 2016)


Δημόσια Δήλωση της ΕΕΔΑ για την τροπολογία που αλλάζει τη σύνθεση των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών (17.6.2016)


Παρατηρήσεις ΕΕΔΑ επί του Σ/Ν που τροποποιεί τους Ν. 3907/2011 και 4251/2014 και προσαρμόζει την Ελληνική νομοθεσία στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ (7.3.2016) 


Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ επί του άρθρου 12 του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις» (Αντιρρησίες συνείδησης) (20.1.2016)


Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Σύμφωνο Συμβίωσης και άλλες διατάξεις» (3.12.2015)


Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ επί του Σ/Ν του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη των Οδηγιών 2011/98/ΕΕ σχετικά με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος και 2014/36/EE σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία, ρυθμίσεις θεμάτων ιθαγένειας και άλλες διατάξεις» (2014)


Υπόμνημα επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας τάξης και Προστασίας του Πολίτη» (2014)


Συστάσεις της ΕΕΔΑ με αφορμή το Σχέδιο Νόμου για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (10.7.2014)


Προτάσεις σχετικά με το σχέδιο νόμου «Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο» (30.1.2014)


Παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης "για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής" (2012)


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ επί του Σ/Ν για τα ναρκωτικά (2011)


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ επί του Σ/Ν για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου (2011)


Zητήματα προστασίας δικαιωμάτων των οροθετικών στο HIV ατόμων (2011)


Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη "Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις" (2010)


Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη "Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ "σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών" και λοιπές διατάξεις" (2010)


Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης "Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης" (2010)


Παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης "Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις" (2010)


Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου "Προσαρμογή των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε με τον ν. 3003/2002 (ΦΕΚ Α' 75) (2010)


Η λειτουργία καμερών σε δημόσιους χώρους και η καταγραφή ήχου ή εικόνας, η ανάλυση γενετικού υλικού στην ποινική διαδικασία και το αρχείο γενετικών αποτυπωμάτων (άρθρο 12 Ν. 3783/2009) (2010)


Παρατηρήσεις σχετικά με το N. 3304/2005 «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίαςή γενετήσιου προσανατολισμού» και προτάσεις σχετικά με την ανάγκη τροποποίησής του (2010)


Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πολιτική συμμετοχή ομογενών και αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα και μακροχρόνια στην Ελλάδα» (2010)


Παρατηρήσεις επί του Σ/Ν "Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης - Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006" (2010)


Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ, επί των μέτρων βελτίωσης του σωφρονιστικού συστήματος, της επιβαρυντικής περίστασης της τέλεσης αδικημάτων από άτομο με καλυμμένα ή αλλοιωμένα χαρακτηριστικά και επί της διοικητικής απέλασης και κράτησης των αλλοδαπών (του Σ/Ν του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη Θεραπευτική μεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών και άλλες διατάξεις») (2009)


Παρατηρήσεις επί του σχεδίου ΠΔ "Τροποποίηση ΠΔ 90/2008 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα»" (2009)


Προτάσεις σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (2009)


Παρατηρήσεις αναφορικά με τη δημοσιοποίηση δεδομένων σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες (2008)


Παρατηρήσεις στο Σχέδιο Νόμου «Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης - Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006» (2008)


Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ επί του Σχεδίου Νόμου «Μεταρρυθμίσεις για την Οικογένεια, το Παιδί και την Κοινωνία» (2008)


Παρατηρήσεις και προτάσεις επί της εφαρμογής του Ν. 3251/2004: «Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τροποποίηση του Ν. 2928/2001 για τις εγκληματικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις» (2007)


Παρατηρήσεις επί σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης με τίτλο: «Υποδοχή αιτούντων διεθνή προστασία, διαδικασίας εξέτασης, προϋποθέσεις αναγνώρισης, ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας και απέλαση. Δικαιώματα-Υποχρεώσεις. Οικογενειακή επανένωση προσφύγων» (2007)


Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ επί του Ν. 3536/2007 με τίτλο «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (2007)


Παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο νόμου «Εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας» (2006)


Παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής στον Τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών-Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ» (2006)


Απόφαση σχετικά με τη συμφιλίωση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου, ενόψει και της ενσωμάτωσης στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2002/73/ΕΚ (2006)


Παρατηρήσεις επί του Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α΄212) «Είσοδος και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (2005)


Παρατηρήσεις και θέσεις επί του Ν. 3251/2004 (ΦΕΚ Α’ 127) «Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τροποποίηση του Ν. 2928/2001 για τις εγκληματικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις» (2005)


Πρόταση επί της παρ. 5, άρθρου 64 του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (2005)


Παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο νόμου για την «Αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας» (2005)


Γνωμοδότηση επί του σχεδίου προεδρικού διατάγματος του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης «Κώδικας Δεοντολογίας Αστυνομικού» (2004)


Παρατηρήσεις επί του ΣχΝ.«Εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού» (2003)


Γνωμοδότηση επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την «Παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος» (2003)


Απόψεις για το νομοσχέδιο για την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας (2003)


Παρατηρήσεις και προτάσεις πάνω στο σχέδιο νόμου για την «Αναμόρφωση της Ποινικής Νομοθεσίας Ανηλίκων» (2003)


Κρίσεις για το σχέδιο νόμου για τη «Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις και προαγωγή των δικαστών των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων στο βαθμό του Συμβούλου Επικρατείας» (2002)


Κρίσεις για το σχέδιο νόμου για την κύρωση του «Πρωτοκόλλου για την Εφαρμογή του Άρθρου 8 της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την Καταπολέμηση του Εγκλήματος, ιδιαίτερα της Τρομοκρατίας, του Οργανωμένου Εγκλήματος, της Παράνομης Διακίνησης και της Παράνομης Μετανάστευσης» (2002)


Κρίσεις για το σχέδιο νόμου για την «Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, των Εγκλημάτων κατά της Γενετήσιας Ελευθερίας, της Πορνογραφίας Ανηλίκων και Γενικότερα της Οικονομικής Εκμετάλλευσης της Γενετήσιας Ζωής και Αρωγή στα Θύματα των Πράξεων Αυτών» (2002)


Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης «Οπλοφορία, Χρήση Πυροβόλων Όπλων και Εκπαίδευσή τους σε αυτά» (2002)


Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου με τίτλο: «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις για την προστασία του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληματικών οργανώσεων» (όπως δόθηκε στη δημοσιότητα μαζί με την Αιτιολογική Έκθεση στις 12.3.2001) (2001)


Θέσεις για το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση-Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου «Μετανάστευση και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική επικράτεια» με ημερομηνία Μάιος 2000 (2000)

Μάθε για την ΕΕΔΑ

 


  

Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς για την καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων εναντίον των Μουσουλμάνων : Η αντιμετώπιση της ισλαμοφοβίας μέσα από την εκπαίδευση, 2014

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)

 

 

 Κατάλογος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Συμβάσεων για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

(Ενημέρωση Απρίλιος 2019) 

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

 2017

 

  

Για τις Εκθέσεις των Υπουργείων για το έτος 2017 βλ. εδώ


 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΔΕΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

  • GR
  • EN

  


Η Εθνική Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικα- στηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)

(Ενημέρωση έως Απρίλιο 2019)


Κατάλογος αποφάσεων του ΕΔΔΑ κατά Ελλάδος

(Ενημέρωση έως Απρίλιο 2019)


Yποβολή προσφυγής στο ΕΔΔΑ: Πληροφορίες από το Δικαστήριο στα Ελληνικά 


Μεταρρύθμιση ΕΔΔΑ: Συμβολή ΕΔΕΘΑΔ (2014)


ΕΔΔΑ:Αποφάσεις-Θέσεις ΕΕΔΑ


http://www.nchr.gr/images/pdf/nea_epikairothta/ECHR.jpg

H EEΔΑ μεταφράζει στα Ελληνικά Ενημερωτικά Δελτία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) Σε συνεργασία με το ΕΔΔΑ, τα Ενημερωτικά Δελτία στα Ελληνικά διατίθενται από την επίσημη ιστοσελίδα του Δικαστηρίου (Ioύνιος 2016) 

Συνοδευόμενοι ανήλικοι μετανάστες υπό κράτηση

Ασυνόδευτοι ανήλικοι μετανάστες υπό κράτηση 

Δουλεία, ειλωτεία και αναγκαστική εργασία

Αντίρρηση Συνείδησης 

Ρητορική Μίσους 

Βία κατά των γυναικών

Μετανάστες υπό κράτηση

Μέτρα Λιτότητας

Εμπορία ανθρώπων

Υποθέσεις «Δουβλίνο»

Δικαιώματα των παιδιών

Ζητήματα ταυτότητας φύλου

Συνδικαλιστική ελευθερία

Joomla templates by Joomlashine