ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η ΕΕΔΑ αποτελεί το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

Έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τις Αρχές των Παρισίων, των Ηνωμένων Εθνών.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

[Οι Εκθέσεις Διεθνών και Ευρωπαϊκών Φορέων για την Ελλάδα είναι διαθέσιμες ΕΔΩ]

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ ενόψει της εξέτασης της 27ης Ελληνικής Έκθεσης για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (Άρθρα  3, 11, 12, 13 και 14) και της 11ης Ελληνική Έκθεση για την εφαρμογή του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (Άρθρο 4)(Περίοδος Αναφοράς 01/01/2012-31/12/2015) (Ιανουάριος 2017)


Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ σχετικά με τη διαρκή παραβίαση του Άρθρου 1 παρ. 2 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη ως προς τους αντιρρησίες συνείδησης στην Ελλάδα (11.11.2016)


Κείμενο παρατηρήσεων της ΕΕΔΑ επί της 24ης Ελληνικής Έκθεσης για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και της 9ης Ελληνικής Έκθεσης για την εφαρμογή του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη το οποίο εστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης (2014) 


Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ επί του Σχεδίου Έκθεσης του Υπουργείου Εξωτερικών για τον Ρατσισμό, τη Μισαλλοδοξία και την Ξενοφοβία προς την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (2001) 


 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Απόψεις και προτάσεις της ΕΕΔΑ σχετικά με την Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη 2008-2010 (2008)


Παρατηρήσεις στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση (ΕΣΔΕν) 2005-2006 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (2005)


 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 

Δήλωση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) στη Διάσκεψη για την εικοστή επέτειο του θεσμού του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Μεταναστών (Πόλη του Μεξικό, 12 και 13 Νοεμβρίου 2019). Την Εθνική Επιτροπή εκπροσώπησε και ανέγνωσε τη Δήλωσή της η επιστημονική συνεργάτιδα της ΕΕΔΑ Δρ. Άννα - Ειρήνη Μπάκα.

 


Κείμενο παρατηρήσεων της ΕΕΔΑ για την εφαρμογή στην Ελλάδα της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (CRPD)- Υποβολή προς την Επιτροπή της CRPDενόψει της εξέτασης της Έκθεσης της Ελλάδας (βλ. σχετική ανάρτηση και στον ιστότοπο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου)


ΕΕΔΑ - Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (UNCAT) - Υποβολή προς την Επιτροπή κατά των Βασανιστηρίων του ΟΗΕ σε απάντηση στον Κατάλογο Θεμάτων αναφορικά με την Έκθεση της Ελλάδας (βλ. σχετική ανάρτηση και στον ιστότοπο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου)

Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ επί του σχεδίου αρχικής Έκθεσης της Ελλάδας για την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση (29.11.2018)

Έκθεση του Ειδικού εισηγητή των ΗΕ για τις σύγχρονες μορφές ρατσισμού, φυλετικών διακρίσεων, ξενοφοβίας και σχετιζόμενης μισαλλοδοξίας, κ. Mutuma Ruteere, μετά την ολοκλήρωση της αποστολής του στην Ελλάδα (A/HRC/32/50/Add.1)

Προφορική Δήλωση της ΕΕΔΑ στην 32η συνεδρίαση του Συμβουλίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ κατά τη συζήτηση της Έκθεσης του Ειδικού εισηγητή των ΗΕ για τις σύγχρονες μορφές ρατσισμού, φυλετικών διακρίσεων, ξενοφοβίας και σχετιζόμενης μισαλλοδοξίας, κ. Mutuma Ruteere, μετά την ολοκλήρωση της αποστολής του στην Ελλάδα [ανάγνωση της Δήλωσης στο UNWebTV(27.6.2016) 

 

UN CERD

Προφορική Δήλωση της ΕΕΔΑ που αναγνώστηκε από την Προεδρεύουσα του Ε΄ Τμήματος Διεθνούς Επικοινωνίας και Συνεργασίας, Καθ. κυρία Μαρία Γαβουνέλη, για την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για την Εξάλειψη κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων (ICERD) στην Ελλάδα, 2453η συνάντηση 90η Συνεδρίαση της Επιτροπής για την Εξάλειψη κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων (4.8.2016) [ανάγνωση της Δήλωσης σε: UN Web TV]

Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ για την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για την Εξάλειψη κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων (ICERD) στην Ελλάδα (11.7.2016) 


Παρατηρήσεις επί της Έκθεσης του Υπουργείου Εξωτερικών για την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για την Κατάργηση Κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων (2008)

UN CCPR

Προφορική Δήλωση της ΕΕΔΑ στην Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Human Rights Committee) του ΟΗΕ κατά την εξέταση της Δεύτερης Περιοδικής Έκθεσης της Ελλάδας (19.10.2015)

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Δεύτερης Περιοδικής Έκθεσης της Ελληνικής Δημοκρατίας  για το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (5.12.2013)


Παρατηρήσεις επί του σχεδίου Έκθεσης της Ελληνικής Δημοκρατίας για το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ΔΣΑΠΔ)  (2004)

UN CESCR

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Έκθεσης της Ελλάδος σχετικά με την εφαρμογή του Διεθνούς Συμφώνου  για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (2012)


Παρατηρήσεις για την Έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών για την εφαρμογή του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (2002)

UN CRC

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Έκθεσης της Ελλάδας σχετικά με την εφαρμογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία (2011)


Παρατηρήσεις ΕΕΔΑ επί Σχεδίου Έκθεσης της Ελλάδας σχετικά με την εφαρμογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σε σχέση με την ανάμιξη παιδιών σε ένοπλη σύρραξη (2009) 


Παρατηρήσεις ΕΕΔΑ επί της 3ης Περιοδικής Έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή της Συνθήκης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού (CRC) (2008)

UN CEDAW

Παρατηρήσεις επί της 7ης Περιοδικής Έκθεσης της Ελλάδας (2005-2008) προς την Επιτροπή του ΟΗΕ για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (2010)


Παρατηρήσεις επί της 6ης Περιοδικής Έκθεσης της Ελλάδας προς την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW) (2005)

UN CAT

Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ επί Σχεδίου Έκθεσης της Ελλάδας στην Επιτροπή κατά των Βασανιστηρίων των ΗΕ σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (2010)


Παρατηρήσεις επί της από 26.10.2001 Τέταρτης Περιοδικής Έκθεσης του Ελληνικού Υπουργείου Δικαιοσύνης προς την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων (UNCAT), σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 1782/1988 (2001)

 

Παρατηρήσεις για την Έκθεση «Βασικών Πληροφοριών» (Core Document) του Υπουργείου Εξωτερικών προς χρήση των Οργάνων Ελέγχου, τα οποία έχουν συγκροτηθεί βάσει των συμβατικών κειμένων προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (2002)

Παρατηρήσεις επί της Έκθεσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την εφαρμογή από την Ελλάδα της Σύμβασης του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας Αριθ. 111 για τη Διάκριση στην Απασχόληση και στο Επάγγελμα (2001)

Μάθε για την ΕΕΔΑ

 


  

Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς για την καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων εναντίον των Μουσουλμάνων : Η αντιμετώπιση της ισλαμοφοβίας μέσα από την εκπαίδευση, 2014

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)

 

 

 Κατάλογος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Συμβάσεων για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

(Ενημέρωση Απρίλιος 2019) 

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

 2017

 

  

Για τις Εκθέσεις των Υπουργείων για το έτος 2017 βλ. εδώ


 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΔΕΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

  • GR
  • EN

  


Η Εθνική Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικα- στηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)

(Ενημέρωση έως Απρίλιο 2019)


Κατάλογος αποφάσεων του ΕΔΔΑ κατά Ελλάδος

(Ενημέρωση έως Απρίλιο 2019)


Yποβολή προσφυγής στο ΕΔΔΑ: Πληροφορίες από το Δικαστήριο στα Ελληνικά 


Μεταρρύθμιση ΕΔΔΑ: Συμβολή ΕΔΕΘΑΔ (2014)


ΕΔΔΑ:Αποφάσεις-Θέσεις ΕΕΔΑ


http://www.nchr.gr/images/pdf/nea_epikairothta/ECHR.jpg

H EEΔΑ μεταφράζει στα Ελληνικά Ενημερωτικά Δελτία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) Σε συνεργασία με το ΕΔΔΑ, τα Ενημερωτικά Δελτία στα Ελληνικά διατίθενται από την επίσημη ιστοσελίδα του Δικαστηρίου (Ioύνιος 2016) 

Συνοδευόμενοι ανήλικοι μετανάστες υπό κράτηση

Ασυνόδευτοι ανήλικοι μετανάστες υπό κράτηση 

Δουλεία, ειλωτεία και αναγκαστική εργασία

Αντίρρηση Συνείδησης 

Ρητορική Μίσους 

Βία κατά των γυναικών

Μετανάστες υπό κράτηση

Μέτρα Λιτότητας

Εμπορία ανθρώπων

Υποθέσεις «Δουβλίνο»

Δικαιώματα των παιδιών

Ζητήματα ταυτότητας φύλου

Συνδικαλιστική ελευθερία

Joomla templates by Joomlashine