ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η ΕΕΔΑ αποτελεί το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

Έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τις Αρχές των Παρισίων, των Ηνωμένων Εθνών.

SPECIAL PROCEDURES

Συμβολή της ΕΕΔΑ στο κάλεσμα του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για τις επιδράσεις του εξωτερικού χρέους και των λοιπών διεθνών οικονομικών υποχρεώσεων των Κρατών στην πλήρη απόλαυση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ιδίως των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών, κ. Juan Pablo Bohoslavsky σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων στα δικαιώματα του ανθρώπου για τις πολιτικές οικονομικής προσαρμογής (31 Ιουλίου 2017)

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με την πρωτοβουλία του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα Independent Expert on minority issues (Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμων του ΟΗΕ για τα θέματα των μειονοτήτων) 


HRC, 10th Session, Report of the independent expert on minority issues, Gay McDougall - Addendum - Mission to Greece (8-16 September 2008) (Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΟΗΕ, 10η Σύνοδος, Έκθεση της Ανεξάρτητης Εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για τα θέματα των μειονοτήτων, Gay McDougall – Παράρτημα – Αποστολή στην Ελλάδα (8-16 Σεπτεμβρίου 2008), A/HRC/10/11/Add.3, 18.2.2009

HRC, 10th Session, Report of the independent expert on minority issues, Gay McDougall (Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΟΗΕ, 10η Σύνοδος, Έκθεση της Ανεξάρτητης Εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για τα θέματα των μειονοτήτων, Gay McDougal), A/HRC/10/11, 16.2.2009

HRC, 7th Session, Report of the independent expert on minority issues, Gay McDougall - Addendum - Summary of cases transmitted to Governments and replies received (Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΟΗΕ, 7η Σύνοδος, Έκθεση της Ανεξάρτητης Εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για τα θέματα των μειονοτήτων, Gay McDougal – Παράρτημα – Περίληψη των διαβιβασθεισών υποθέσεων στις Κυβερνήσεις και των απαντήσεων οι οποίες ελήφθησαν), A/HRC/7/23/Add.1, 6.3.2008


Independent Expert on the effects of foreign debt and other related international financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights (Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμων του ΟΗΕ για τις επιδράσεις του εξωτερικού χρέους και των λοιπών διεθνών οικονομικών υποχρεώσεων των Κρατών στην πλήρη απόλαυση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ιδίως των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών)

Submission by the Greek National Commission for Human Rights (GNCHR) to the UN Independent Expert on the effects of foreign debt and other related international financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights, Professor Juan Pablo Bohoslavsky (July 2017) - Guidance on human rights impact assessments for economic reform policies

End-of-Mission Statement visit by Mr. Juan Pablo Bohoslavsky, United Nations Independent Expert on the effects of foreign debt and other related international financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights. MissiontotheEuropeanUnioninstitutions, 30 Mayto 3 June 2016 - Economy should serve the people, not vice versa (Δήλωση του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για τις επιδράσεις του εξωτερικού χρέους και των λοιπών διεθνών οικονομικών υποχρεώσεων των Κρατών στην πλήρη απόλαυση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ιδίως των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών, κ. Juan Pablo Bohoslavsky, μετά το πέρας της Αποστολής στα όργανα της ΕΕ (Βρυξέλλες, 30.5.2016-3.6.2016) – «Η οικονομία πρέπει να εξυπηρετεί τον άνθρωπο, όχι αντίστροφα»)

The GNCHR participated in the Meeting of European NHRIs (ENNHRI) with the United Nations Independent Expert on the effects of foreign debt and other related international financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights (Brussels, 30.5.2016) (Συμμετοχή της ΕΕΔΑ στην συνάντηση του ENNHRI με τον Ανεξάρτητο Εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για τις επιδράσεις του εξωτερικού χρέους και των λοιπών διεθνών οικονομικών υποχρεώσεων των Κρατών στην πλήρη απόλαυση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ιδίως των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών, κ. Juan Pablo Bohoslavsky (Βρυξέλλες, 30.5.2016)

HRC, 31st Session, Report of the Independent Expert on the effects of foreign debt and other related international financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights, Juan Pablo Bohoslavsky, on his mission to Greece (30 November- 8 December 2015) (Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΟΗΕ, 31η Σύνοδος, Έκθεση του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για τις επιδράσεις του εξωτερικού χρέους και των λοιπών διεθνών οικονομικών υποχρεώσεων των Κρατών στην πλήρη απόλαυση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ιδίως των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών, Juan Pablo Bohoslavsky, μετά το πέρας της επίσκεψής του στην Ελλάδα (30 Νοεμβρίου – 8 Δεκεμβρίου 2015), A/HRC/31/60/Add.2, 21.4.2016

Country visit to Greece of the Independent Expert on the effects of foreign debt and other related international financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights, Mr. JuanPabloBohoslavsky: End of mission statement (Δήλωση του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για τις επιδράσεις του εξωτερικού χρέους και των λοιπών διεθνών οικονομικών υποχρεώσεων των Κρατών στην πλήρη απόλαυση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ιδίως των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών, κ. Juan Pablo Bohoslavsky, μετά το πέρας της επίσκεψής του στην Ελλάδα), 8.12.2015

HRC, 25th Session, Report of the Independent Expert on the effects of foreign debt and other related international financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights, Cephas Lumina - Addendum - Mission to Greece (22 – 27 April 2013) (Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΟΗΕ, 25η Σύνοδος, Έκθεση του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για τις επιδράσεις του εξωτερικού χρέους και των λοιπών διεθνών οικονομικών υποχρεώσεων των Κρατών στην πλήρη απόλαυση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ιδίως των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών, Cephas Lumina – Παράρτημα - Αποστολή στην Ελλάδα (22 -27 Απριλίου 2013), A/HRC/25/50/Add.1, 27.3.2014 


Special Rapporteur on adequate housing as component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context (Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για την κατάλληλη στέγαση ως συστατικό του δικαιώματος σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης και για το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης, χωρίς διακρίσεις, στο πλαίσιο αυτό)

HRC, 10th Session, Report of the Special Rapporteur on adequate housing as component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context, Raquel Rolnik - Addendum - Summary of communications sent and replies received from Governments and other actors (Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΟΗΕ, 10η  Σύνοδος, Έκθεση της Ειδικής Εισηγήτριας του ΟΗΕ για την κατάλληλη στέγαση ως συστατικό του δικαιώματος σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης και για το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης, χωρίς διακρίσεις, στο πλαίσιο αυτό, RaquelRolnik – Παράρτημα – Περίληψη των κοινοποιήσεων και των απαντήσεων οι οποίες ελήφθησαν από τις Κυβερνήσεις και άλλους φορείς), A/HRC/10/7/Add.1, 17.2.2009

HRC, 7th Session, Report of the Special Rapporteur on adequate housing as component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non discrimination in this context, Miloon Kothari - Addendum - Summary of communications sent and replies received from governments and other actors (Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΟΗΕ, 7η Σύνοδος, Έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάλληλη στέγαση ως συστατικό του δικαιώματος σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης και για το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης, χωρίς διακρίσεις, στο πλαίσιο αυτό, MiloonKothari – Παράρτημα – Περίληψη των κοινοποιήσεων και των απαντήσεων οι οποίες ελήφθησαν από τις Κυβερνήσεις και άλλους φορείς, A/HRC/7/16/Add.1, 4.3.2008


Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance (Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για τις σύγχρονες μορφές ρατσισμού, φυλετικών διακρίσεων, ξενοφοβίας και σχετιζόμενης μισαλλοδοξίας)

HRC, 32nd Session, Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, Mutuma Ruteere - Visit to Greece (4 – 8 May 2015) (Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΟΗΕ, 32η Σύνοδος, Έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τις σύγχρονες μορφές ρατσισμού, φυλετικών διακρίσεων, ξενοφοβίας και σχετιζόμενης μισαλλοδοξίας,  MutumaRuteere - Επίσκεψη στην Ελλάδα (4 – 8 Μαΐου 2015)), A/HRC/32/50/Add.1, 3.5.2016

Oral Statement delivered by the GNCHR on the Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, Mr M. Ruteere, on his mission to Greece, HRC 32session [reading of the Statement at UN WebTV] (Προφορική Δήλωση της ΕΕΔΑ στην 32η συνεδρίαση του Συμβουλίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ κατά τη συζήτηση της Έκθεσης του Ειδικού εισηγητή των ΗΕ για τις σύγχρονες μορφές ρατσισμού, φυλετικών διακρίσεων, ξενοφοβίας και σχετιζόμενης μισαλλοδοξίας, κ. Mutuma Ruteere, μετά την ολοκλήρωση της αποστολής του στην Ελλάδα [ανάγνωση της Δήλωσης στο UN Web TV] (27.6.2016) 

Press Statement delivered by the United Nations Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and relatedintolerance, MutumaRuteere  -  VisittoGreece (4 – 8 May 2015) (Δελτίο Τύπου του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τις σύγχρονες μορφές ρατσισμού, φυλετικών διακρίσεων, ξενοφοβίας και σχετιζόμενης μισαλλοδοξίας, MutumaRuteere – Επίσκεψη στην Ελλάδα (4 – 8 Μαΐου 2015)), 8.5.2015

HRC, 11th Session, Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, Githu Muigai - Addendum - Summary of cases transmitted to Governments andr eplies received (Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΟΗΕ, 11η Σύνοδος, Έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τις σύγχρονες μορφές ρατσισμού, φυλετικών διακρίσεων, ξενοφοβίας και σχετιζόμενης μισαλλοδοξίας, Githu Muigai – Παράρτημα – Περίληψη των διαβιβασθεισών υποθέσεων στις Κυβερνήσεις και των απαντήσεων οι οποίες ελήφθησαν), A/HRC/11/36/Add.1, 19.5.2009

HRC, 7th Session, Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia andr elated intolerance, Doudou DièneAddendum - Summary of cases transmitted to Governments and replies received (Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΟΗΕ, 7η Σύνοδος, Έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τις σύγχρονες μορφές ρατσισμού, φυλετικών διακρίσεων, ξενοφοβίας και σχετιζόμενης μισαλλοδοξίας, Doudou Diène – Παράρτημα - Περίληψη των διαβιβασθεισών υποθέσεων στις Κυβερνήσεις και των απαντήσεων οι οποίες ελήφθησαν), A/HRC/7/19/Add.1, 21.2.2008

HRC, 4th Session, Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, Doudou Diène - Summary of cases transmitted to Governments and replies received (Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΟΗΕ, 4η Σύνοδος, Έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τις σύγχρονες μορφές ρατσισμού, φυλετικών διακρίσεων, ξενοφοβίας και σχετιζόμενης μισαλλοδοξίας, Doudou Diène - Περίληψη των διαβιβασθεισών υποθέσεων στις Κυβερνήσεις και των απαντήσεων οι οποίες ελήφθησαν), A/HRC/4/19/Add.1, 5.6.2007


Special Rapporteur on the human rights aspects of the victims of trafficking in persons, especially women and children (Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως των γυναικών και των παιδιών)

HRC, 4th Session, Report of the Special Rapporteur on the human rights aspects of the victims of trafficking in persons, especially women and children, Sigma Huda - Summary of cases transmitted to Governments and replies received (Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΟΗΕ, 4η Σύνοδος, Έκθεση της Ειδικής Εισηγήτριας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως των γυναικών και των παιδιών, Sigma Huda – Περίληψη των διαβιβασθεισών υποθέσεων στις Κυβερνήσεις και των απαντήσεων οι οποίες ελήφθησαν), A/HRC/4/23/Add.1, 30.5.2007


Special Rapporteur on the human rights of migrants (Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών)

HRC, 35th Session, Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants, François Crépeau, on his mission to Greece (12 – 16 May 2016) (Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΟΗΕ, 35η Σύνοδος, Έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, François Crépeau, για την αποστολή του στην Ελλάδα (12 – 16 Μαΐου 2016)), A/HRC/35/25/Add.2, 24.4.2017

  • The GNCHR Oral Statement on the Report during the 9th Meeting of the 35th Regular Session of the UN Human Rights Council (Η Προφορική Δήλωση της ΕΕΔΑ επί της Έκθεσης κατά την 9η Συνεδρίαση της 35ης Τακτικής Συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (8.6.2017)
  •   Relevant Αudiovisual Material (Σχετικό Οπτικοακουστικό Υλικό)

End-of-Mission Statement of the Special Rapporteur on the human rights of migrants, François CrépeauFollow-up visit to Greece (12 – 16 May 2016) (Δήλωση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, François Crépeau, μετά το πέρας της αποστολής του στην Ελλάδα - Συμπληρωματική επίσκεψη στην Ελλάδα (12 – 16 Μαΐου 2016)), 16.5.2016

HRC, 23rd Session, Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants, François Crépeau - Addendum - Mission to Greece (25 November - 3 December 2012) (Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΟΗΕ, 23η Σύνοδος, Έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, François Crépeau – Παράρτημα – Αποστολή στην Ελλάδα (25 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2012), A/HRC/23/46/Add.4, 18.4.2013


Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers (Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για την ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών και των δικηγόρων)

HRC, 8th Session, Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, Leandro Despouy - Addendum - Situations in specific countries or territories (Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΟΗΕ, 8η Σύνοδος, Έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών και των δικηγόρων, Leandro Despouy – Παράρτημα – Καταστάσεις σε συγκεκριμένες χώρες ή περιοχές, A/HRC/8/4/Add.1, 28.5.2008

HRC, 4th Session, Report of the Special Rapporteur onthe independence of judges and lawyers, Leandro Despouy - Situations in specific countries or territories (Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΟΗΕ, 4η Σύνοδος, Έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών και των δικηγόρων, Leandro Despouy – Καταστάσεις σε συγκεκριμένες χώρες ή περιοχές, A/HRC/4/25/Add.1, 5.4.2007


Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression (Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για την προώθηση και την προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία γνώμης και έκφρασης)

HRC, 4th Session, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Ambeyi Ligabo - Summary of cases transmitted to Governments and replies received (Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΟΗΕ, 4η Σύνοδος, Έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την προώθηση και την προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία γνώμης και έκφρασης, AmbeyiLigabo – Περίληψη των διαβιβασθεισών υποθέσεων στις Κυβερνήσεις και των απαντήσεων οι οποίες ελήφθησαν), A/HRC/4/27/Add.1, 26.3.2007


Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association (Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για το δικαίωμα του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι)

HRC, 23rd Session, Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, Maina Kiai - Addendum - Observations on communications transmitted to Governments and replies received (Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΟΗΕ, 23η Σύνοδος, Έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για το δικαίωμα του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι, Maina Kiai – Παράρτημα - Παρατηρήσεις επί των κοινοποιήσεων προς τις Κυβερνήσεις και επί των απαντήσεων αυτών), A/HRC/23/39/Add.2, 30.5.2013


Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography (Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για την πώληση παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία)

HRC, 4th Session, Report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography, Juan Miguel Petit - Communications to and from Governments (Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΟΗΕ, 4η Σύνοδος, Έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την πώληση παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία, Juan Miguel Petit - Κοινοποιήσεις προς και από Κυβερνήσεις), A/HRC/4/31/Add.1, 15.3.2007

Commission on Human Rights, 62nd Session, Report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography, Juan Miguel Petit : Addendum : Mission to Greece (8 – 15 November 2005) (Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ΟΗΕ, 62η Σύνοδος, Έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την πώληση παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία, JuanMiguelPetit : Παράρτημα : Αποστολή στην Ελλάδα (8 – 15 Νοεμβρίου 2005), E/CN.4/2006/67/Add.3, 27.3.2006


Special Rapporteur on the situation of human rights defenders (Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για τηνκατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων)

HRC, 25th Session, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, Margaret Sekaggya - Addendum - Observations on communications transmitted to Governments and replies received (Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΟΗΕ, 25η Σύνοδος, Έκθεση της Ειδικής Εισηγήτριας του ΟΗΕ για την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Margaret Sekaggya – Παράρτημα – Παρατηρήσεις επί των κοινοποιήσεων προς τις Κυβερνήσεις και επί των απαντήσεων αυτών), A/HRC/25/55/Add.3, 3.3.2014

HRC, 7th Session, Report submitted by the Special Representative of the Secretary-General on the situation of human rights defenders, Hina Jilani - Addendum - Summary of cases transmitted to Governments and replies received (Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΟΗΕ, 7η Σύνοδος, Έκθεση υποβληθείσα από την Ειδική Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Hina Jilani – Παράρτημα - Περίληψη των διαβιβασθεισών υποθέσεων στις Κυβερνήσεις και των απαντήσεων οι οποίες ελήφθησαν), A/HRC/7/28/Add.1, 5.3.2008


Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια και άλλους τρόπους σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας)

HRC, 19th Session, Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Juan E. Méndez - Addendum - Follow-up to the recommendations made by the Special Rapporteur visits to China, Denmark, Equatorial Guinea, Georgia, Greece, Indonesia, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Mongolia, Nepal, Nigeria, Paraguay, Papua New Guinea, the Republic of Moldova, Spain, SriLanka, Togo, Uruguay and Uzbekistan (Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΟΗΕ, 19η Σύνοδος, Έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια και άλλους τρόπους σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, JuanE. Méndez – Παράρτημα – Παρακολούθηση εφαρμογής των συστάσεων του Ειδικού Εισηγητή σε συνέχεια των επισκέψεών του στην Κίνα, τη Δανία, την Ισημερινή Γουινέα, τη Γεωργία, την Ελλάδα, την Ινδονησία, τη Τζαμάικα, την Ιορδανία, το Καζακστάν, τη Μογγολία, το Νεπάλ, τη Νιγηρία, την Παραγουάη, την Παπούα Νέα Γουινέα, τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, την Ισπανία, τη Σρι Λάνκα, το Τόγκο, την Ουρουγουάη και το Ουζμπεκιστάν), A/HRC/19/61/Add.3, 1.3.2012

HRC, 16th Session, Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Manfred Nowak - Addendum - Mission to Greece (Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΟΗΕ, 16η Σύνοδος, Έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια και άλλους τρόπους σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, Manfred Nowak – Παράρτημα – Αποστολή στην Ελλάδα), A/HRC/16/52/Add.4, 21.4.2011


Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences (Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για τη βία εναντίον των γυναικών, τα αίτια και τις συνέπειές της)

HRC, 4th Session, Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Yakin Ertürk - Communications to and from Governments, A/HRC/4/34/Add.1, 19.3.2007 (Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΟΗΕ, 4η Σύνοδος, Έκθεση της Ειδικής Εισηγήτριας του ΟΗΕ για τη βία εναντίον των γυναικών, τα αίτια και τις συνέπειές της, YakinErtürk – Κοινοποιήσεις προς και από Κυβερνήσεις), A/HRC/4/34/Add.1, 19.3.2007


Working Group on Arbitrary Detention (Ομάδα Εργασίας του ΟΗΕ για την Αυθαίρετη Κράτηση)

HRC, 27th Session, Report of the Working Group on Arbitrary Detention - Addendum - Mission to Greece (Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΟΗΕ, 27η Σύνοδος, Έκθεση της Ομάδας Εργασίας για την Αυθαίρετη Κράτηση – Παράρτημα – Αποστολή στην Ελλάδα, A/HRC/27/48/Add.2, 30.6.2014


Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances (Ομάδα Εργασίας του ΟΗΕ για τις Καταναγκαστικές ή Ακούσιες Εξαφανίσεις)

HRC, 13th Session, Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances (Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΟΗΕ, 13η Σύνοδος, Έκθεση της Ομάδας Εργασίας για τις Καταναγκαστικές ή Ακούσιες Εξαφανίσεις), A/HRC/13/31, 21.12.2009

HRC, 4th Session, Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances (Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΟΗΕ, 4η Σύνοδος, Έκθεση της Ομάδας Εργασίας για τις Καταναγκαστικές ή Ακούσιες Εξαφανίσεις), A/HRC/4/41, 25.1.2007

 

                                                                                                                       

Μάθε για την ΕΕΔΑ

 


  

Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς για την καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων εναντίον των Μουσουλμάνων : Η αντιμετώπιση της ισλαμοφοβίας μέσα από την εκπαίδευση, 2014

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)

 

 

 Κατάλογος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Συμβάσεων για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

(Ενημέρωση Απρίλιος 2019) 

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

 2017

 

  

Για τις Εκθέσεις των Υπουργείων για το έτος 2017 βλ. εδώ


 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΔΕΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

  • GR
  • EN

  


Η Εθνική Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικα- στηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)

(Ενημέρωση έως Απρίλιο 2019)


Κατάλογος αποφάσεων του ΕΔΔΑ κατά Ελλάδος

(Ενημέρωση έως Απρίλιο 2019)


Yποβολή προσφυγής στο ΕΔΔΑ: Πληροφορίες από το Δικαστήριο στα Ελληνικά 


Μεταρρύθμιση ΕΔΔΑ: Συμβολή ΕΔΕΘΑΔ (2014)


ΕΔΔΑ:Αποφάσεις-Θέσεις ΕΕΔΑ


http://www.nchr.gr/images/pdf/nea_epikairothta/ECHR.jpg

H EEΔΑ μεταφράζει στα Ελληνικά Ενημερωτικά Δελτία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) Σε συνεργασία με το ΕΔΔΑ, τα Ενημερωτικά Δελτία στα Ελληνικά διατίθενται από την επίσημη ιστοσελίδα του Δικαστηρίου (Ioύνιος 2016) 

Συνοδευόμενοι ανήλικοι μετανάστες υπό κράτηση

Ασυνόδευτοι ανήλικοι μετανάστες υπό κράτηση 

Δουλεία, ειλωτεία και αναγκαστική εργασία

Αντίρρηση Συνείδησης 

Ρητορική Μίσους 

Βία κατά των γυναικών

Μετανάστες υπό κράτηση

Μέτρα Λιτότητας

Εμπορία ανθρώπων

Υποθέσεις «Δουβλίνο»

Δικαιώματα των παιδιών

Ζητήματα ταυτότητας φύλου

Συνδικαλιστική ελευθερία

Joomla templates by Joomlashine