ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η ΕΕΔΑ αποτελεί το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

Έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τις Αρχές των Παρισίων, των Ηνωμένων Εθνών.

UN CAT

UN CAT Concluding Observations - List of Issues / Kαταληκτικές Παρατηρήσεις - Κατάλογος Θεμάτων της Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων του ΟΗΕ

 CATConcluding observations on the seventh periodic report of Greece (Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων του ΟΗΕ επί της έβδομης περιοδικής έκθεσης της Ελλάδας)CAT/C/GRC/7, 24 and 25.7.2019


Greek National Commission for Human Rights - Information relevant to the implementation of the Convention against Torture - Submission to the UN Committee against Torture in response to the List of Issues with regard to the Report of Greece

ΕΕΔΑ - Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (UNCAT) - Υποβολή προς την Επιτροπή κατά των Βασανιστηρίων του ΟΗΕ σε απάντηση στον Κατάλογο Θεμάτων αναφορικά με την Έκθεση της Ελλάδας (βλ. σχετική ανάρτηση και στον ιστότοπο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου)


Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ επί του σχεδίου της έβδομης περιοδικής έκθεσης της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη Διεθνή Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (Οκτώβριος 2017)


CATList of issues prior to submission of the seventh periodic report of Greece due in 2016 (Κατάλογος Θεμάτων ενόψει της υποχρέωσης υποβολής της έβδομης περιοδικής έκθεσης της Ελλάδας το 2016), CAT/C/GRC/QPR/7


CATConcluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of Greece (Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων του ΟΗΕ επί της πέμπτης και έκτης περιοδικής έκθεσης της Ελλάδας)CAT/C/GRC/CO/5-6, 27.6.2012


CATList of issues prior to the submission of the combined fifth and sixth periodic reports of Greece (Κατάλογος Θεμάτων ενόψει της υποβολής της πέμπτης και έκτης περιοδικής έκθεσης της Ελλάδας), CAT/C/ GRC/Q/5, 16.2.2009 


CAT, Rapporteur for Follow-up on Concluding Observations, Mr Felice D. Gaer, Follow-up letter sent to Greece regarding the Concluding Observations on the fourth periodic report of Greece – Request for additional information (Εισηγητής για την Παρακολούθηση των Καταληκτικών Παρατηρήσεων της Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων του ΟΗΕ, κ. Felice D. Gaer, Επιστολή προς την Ελλάδα σε συνέχεια των Καταληκτικών Παρατηρήσεων επί της τέταρτης περιοδικής έκθεσης της Ελλάδας – Αίτημα παροχής πρόσθετων πληροφοριών), 15.5.2008


CAT, Rapporteur for Follow-up on Concluding Observations, Mr Felice D. Gaer, Follow-up letter sent to Greece regarding the Concluding Observations on the fourth periodic report of Greece (Εισηγητής για την Παρακολούθηση των Καταληκτικών Παρατηρήσεων της Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων του ΟΗΕ, κ. Felice D. Gaer, Επιστολή προς την Ελλάδα σε συνέχεια των Καταληκτικών Παρατηρήσεων επί της τέταρτης περιοδικής έκθεσης της Ελλάδας), 17.2.2006


CAT, Concluding Observations on the fourth periodic report of Greece (Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων του ΟΗΕ επί της τέταρτης περιοδικής έκθεσης της Ελλάδας)CAT/C/CR/33/2, 10.12.2004 


CAT, Concluding observations on the third periodic report of Greece (Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων του ΟΗΕ επί της τρίτης περιοδικής έκθεσης της Ελλάδας), A/56/44 paras. 83-88, 1.1.2001


CAT, Concluding observations on the second periodic report of Greece (Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων του ΟΗΕ επί της δεύτερης περιοδικής έκθεσης της Ελλάδας)A/49/44(SUPP) paras. 148-158, 1.1.1994

UN CAT Communications / Αναφορές στην Επιτροπή κατά των Βασανιστηρίων του ΟΗΕ


CAT,
Communication No 40/1996 (Αναφορά υπ’ αριθ. 40/1996), CAT/C/18/D/40/1996, 7.5.1997

 

Μάθε για την ΕΕΔΑ

 


  

Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς για την καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων εναντίον των Μουσουλμάνων : Η αντιμετώπιση της ισλαμοφοβίας μέσα από την εκπαίδευση, 2014

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)

 

 

 Κατάλογος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Συμβάσεων για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

(Ενημέρωση Απρίλιος 2019) 

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

 2017

 

  

Για τις Εκθέσεις των Υπουργείων για το έτος 2017 βλ. εδώ


 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΔΕΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

  • GR
  • EN

  


Η Εθνική Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικα- στηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)

(Ενημέρωση έως Απρίλιο 2019)


Κατάλογος αποφάσεων του ΕΔΔΑ κατά Ελλάδος

(Ενημέρωση έως Απρίλιο 2019)


Yποβολή προσφυγής στο ΕΔΔΑ: Πληροφορίες από το Δικαστήριο στα Ελληνικά 


Μεταρρύθμιση ΕΔΔΑ: Συμβολή ΕΔΕΘΑΔ (2014)


ΕΔΔΑ:Αποφάσεις-Θέσεις ΕΕΔΑ


http://www.nchr.gr/images/pdf/nea_epikairothta/ECHR.jpg

H EEΔΑ μεταφράζει στα Ελληνικά Ενημερωτικά Δελτία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) Σε συνεργασία με το ΕΔΔΑ, τα Ενημερωτικά Δελτία στα Ελληνικά διατίθενται από την επίσημη ιστοσελίδα του Δικαστηρίου (Ioύνιος 2016) 

Συνοδευόμενοι ανήλικοι μετανάστες υπό κράτηση

Ασυνόδευτοι ανήλικοι μετανάστες υπό κράτηση 

Δουλεία, ειλωτεία και αναγκαστική εργασία

Αντίρρηση Συνείδησης 

Ρητορική Μίσους 

Βία κατά των γυναικών

Μετανάστες υπό κράτηση

Μέτρα Λιτότητας

Εμπορία ανθρώπων

Υποθέσεις «Δουβλίνο»

Δικαιώματα των παιδιών

Ζητήματα ταυτότητας φύλου

Συνδικαλιστική ελευθερία

Joomla templates by Joomlashine