ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η ΕΕΔΑ αποτελεί το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

Έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τις Αρχές των Παρισίων, των Ηνωμένων Εθνών.

UN CEDAW

UN CEDAW Concluding Observations - List of Issues / Kαταληκτικές Παρατηρήσεις - Κατάλογος Θεμάτων της Επιτροπής του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών

 
CEDAW, Rapporteur for Follow-up on Concluding Observations, Mr Xiaoqiao Zou, Follow- up letter sent to Greece regarding the Concluding Observations on the seventh periodic report of Greece (Εισηγητής για την Παρακολούθηση των Καταληκτικών Παρατηρήσεων της Επιτροπής του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών, κ. Xiaoqiao Zou, Επιστολή προς την Ελλάδα σε συνέχεια των Καταληκτικών Παρατηρήσεων επί της έβδομης περιοδικής έκθεσης της Ελλάδας), 13.5.2016

CEDAW, Concluding observations on the seventh periodic report of Greece  (Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών επί της έβδομης περιοδικής έκθεσης της Ελλάδας), CEDAW/C/GRC/CO/7, 26.3.2013


CEDAW, List of issues and questions with regard to the consideration of the seventh periodic report of Greece (Κατάλογος θεμάτων και ερωτήσεων σχετικών με την εξέταση της έβδομης περιοδικής έκθεσης της Ελλάδας), CEDAW/C/GRC/Q/7, 21.8.2012 


CEDAW, Concluding comments on the sixth periodic report of Greece (Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών επί της έκτης περιοδικής έκθεσης της Ελλάδας), CEDAW/C/GRC/CO/6, 20.2.2007


CEDAW, Reports provided by specialized agencies of the United Nations on the implementation of the Convention in areas falling within the scope of their activities – Addendum: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO(Εκθέσεις ειδικευμένων οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών σχετικές με την εφαρμογή της Σύμβασης στα πεδία των δραστηριοτήτων τους – Παράρτημα: UNESCO), CEDAW/C/2007/I/3/Add.3, 27.10.2006


CEDAW, Reports provided by specialized agencies of the United Nations on the implementation of the Convention in areas falling within the scope of their activities – Addendum: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (Εκθέσεις ειδικευμένων οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών σχετικές με την εφαρμογή της Σύμβασης στα πεδία των δραστηριοτήτων τους – Παράρτημα: Οργανισμός του ΟΗΕ για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία (FAO)), CEDAW/C/2007/I/3/Add.1, 25.10.2006


CEDAW, List of issues and questions with regard to the consideration of the sixth periodic report (Κατάλογος θεμάτων και ερωτήσεων σχετικών με την εξέταση της έκτης περιοδικής έκθεσης της Ελλάδας), CEDAW/C/GRC/Q/6, 4.8.2006


CEDAW, Reports provided by specialized agencies of the United Nations on the implementation of the Convention in areas falling within the scope of their activities – Addendum: International Labour Organization (ILO) (Εκθέσεις ειδικευμένων οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών σχετικές με την εφαρμογή της Σύμβασης στα πεδία των δραστηριοτήτων τους – Παράρτημα: Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ)), CEDAW/C/2002/EXC/3/Add.4, 17.7.2002


CEDAW, Reports provided by specialized agencies of the United Nations on the implementation of the Convention in areas falling within the scope of their activities – Addendum: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (Εκθέσεις ειδικευμένων οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών σχετικές με την εφαρμογή της Σύμβασης στα πεδία των δραστηριοτήτων τους – Παράρτημα: UNESCO), CEDAW/C/2002/EXC/3/Add.3, 16.6.2002


CEDAW, Concluding Observations on the combined fourth and fifth periodic reports of Greece (Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών επί της τέταρτης και πέμπτης περιοδικής έκθεσης της Ελλάδας), A/57/38(SUPP) paras. 256-300, 1.1.2002


CEDAW, Reports provided by specialized agencies of the United Nations on the implementation of the Convention in areas falling within the scope of their activities – Addendum: ILO (Εκθέσεις ειδικευμένων οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών σχετικές με την εφαρμογή της Σύμβασης στα πεδία των δραστηριοτήτων τους – Παράρτημα: ΔΟΕ), CEDAW/C/1999/I/3/Add.4, 5.1.1999


CEDAW, Reports provided by specialized agencies of the United Nations on the implementation of the Convention in areas falling within the scope of their activities – Addendum: UNESCO (Εκθέσεις ειδικευμένων οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών σχετικές με την εφαρμογή της Σύμβασης στα πεδία των δραστηριοτήτων τους – Παράρτημα: UNESCO), CEDAW/C/1999/I/3/Add.3, 23.12.1998


CEDAW, Reports provided by specialized agencies of the United Nations on the implementation of the Convention in areas falling within the scope of their activities – Addendum: World Health Organization (WHO) (Εκθέσεις ειδικευμένων οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών σχετικές με την εφαρμογή της Σύμβασης στα πεδία των δραστηριοτήτων τους – Παράρτημα: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΕ)), CEDAW/C/1999/I/3/Add.2, 14.12.1998


CEDAW, Consideration of Reports submitted by States Parties under Article 18 of the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women – Second and third periodic report -  Greece (Εξέταση των Εκθέσεων των Κρατών Μελών που υπεβλήθησαν δυνάμει του Άρθρου 18 της Σύμβασης του ΟΗΕ για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών – Δεύτερη και τρίτη περιοδική έκθεση – Ελλάδα), CEDAW/C/GRC/2-3, 11.11.1996


CEDAW, Consideration of Reports submitted by States Parties under Article 18 of the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women –Initial report - Greece (Εξέταση των Εκθέσεων των Κρατών Μελών που υπεβλήθησαν δυνάμει του Άρθρου 18 της Σύμβασης του ΟΗΕ για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών –Αρχική έκθεση – Ελλάδα), A/42/38 paras. 65-129, 15.5.1987

 

Μάθε για την ΕΕΔΑ

 


  

Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς για την καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων εναντίον των Μουσουλμάνων : Η αντιμετώπιση της ισλαμοφοβίας μέσα από την εκπαίδευση, 2014

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)

 

 

 Κατάλογος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Συμβάσεων για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

(Ενημέρωση Απρίλιος 2019) 

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

 2017

 

  

Για τις Εκθέσεις των Υπουργείων για το έτος 2017 βλ. εδώ


 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΔΕΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

  • GR
  • EN

  


Η Εθνική Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικα- στηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)

(Ενημέρωση έως Απρίλιο 2019)


Κατάλογος αποφάσεων του ΕΔΔΑ κατά Ελλάδος

(Ενημέρωση έως Απρίλιο 2019)


Yποβολή προσφυγής στο ΕΔΔΑ: Πληροφορίες από το Δικαστήριο στα Ελληνικά 


Μεταρρύθμιση ΕΔΔΑ: Συμβολή ΕΔΕΘΑΔ (2014)


ΕΔΔΑ:Αποφάσεις-Θέσεις ΕΕΔΑ


http://www.nchr.gr/images/pdf/nea_epikairothta/ECHR.jpg

H EEΔΑ μεταφράζει στα Ελληνικά Ενημερωτικά Δελτία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) Σε συνεργασία με το ΕΔΔΑ, τα Ενημερωτικά Δελτία στα Ελληνικά διατίθενται από την επίσημη ιστοσελίδα του Δικαστηρίου (Ioύνιος 2016) 

Συνοδευόμενοι ανήλικοι μετανάστες υπό κράτηση

Ασυνόδευτοι ανήλικοι μετανάστες υπό κράτηση 

Δουλεία, ειλωτεία και αναγκαστική εργασία

Αντίρρηση Συνείδησης 

Ρητορική Μίσους 

Βία κατά των γυναικών

Μετανάστες υπό κράτηση

Μέτρα Λιτότητας

Εμπορία ανθρώπων

Υποθέσεις «Δουβλίνο»

Δικαιώματα των παιδιών

Ζητήματα ταυτότητας φύλου

Συνδικαλιστική ελευθερία

Joomla templates by Joomlashine