ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η ΕΕΔΑ αποτελεί το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

Έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τις Αρχές των Παρισίων, των Ηνωμένων Εθνών.

UN CRC

UN CRC Concluding Observations - List of Issues / Kαταληκτικές Παρατηρήσεις - Κατάλογος Θεμάτων της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού

I. Convention on the Rights of the Child (CRC) (Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού)


CRC, Concluding Observations on the combined second and third periodic reports of Greece (Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού επί της δεύτερης και τρίτης περιοδικής έκθεσης της Ελλάδας), CRC/C/GRC/CO/2-3, 13.8.2012

CRC, List of issues concerning additional and updated information related to the second and third combined periodic reports of Greece (Κατάλογος Θεμάτων ως προς τα οποία απαιτούνται πρόσθετες και επικαιροποιημένες πληροφορίες σε σχέση με τη δεύτερη και την τρίτη περιοδική έκθεση της Ελλάδας), CRC/C/GRC/Q/2-3, 13.7.2011  

CRC, Concluding observations on the initial report of Greece (Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού επί της αρχικής έκθεσης της Ελλάδας), CRC/C/15/Add.170, 2.4.2002


II. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict (CRC-OP-AC) (Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη)


CRC,
Consideration of reports submitted by States parties under article 8, paragraph 1 of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict - Concluding observations on the initial report of  Greece (Εξέταση των εκθέσεων των Κρατών Μελών οι οποίες υπεβλήθησαν δυνάμει του άρθρου 8, παράγραφος 1 του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη – Καταληκτικές Παρατηρήσεις επί της αρχικής έκθεσης της Ελλάδας), CRC/C/OPAC/GRC/CO/1, 20.7.2012

CRC, List of issues concerning additional and updated information related to the initial report of Greece (CRC/C/OPAC/GRC/1) (Κατάλογος Θεμάτων ως προς τα οποία απαιτούνται πρόσθετες και επικαιροποιημένες πληροφορίες σε σχέση με την αρχική έκθεση της Ελλάδας), CRC/C/OPAC/GRC/Q/1, 13.7.2011


III. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (CRC-OP-SC) (Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία)


CRC,
Consideration of reports submitted by States parties under article 12, paragraph 1 of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography - Concluding observations on the initial report of Greece (Εξέταση των εκθέσεων των Κρατών Μελών οι οποίες υπεβλήθησαν δυνάμει του άρθρου 12, παράγραφος 1 του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία – Καταληκτικές Παρατηρήσεις επί της αρχικής έκθεσης της Ελλάδας), CRC/C/OPSC/GRC/CO/1, 20.7.2012 

CRC, List of issues concerning additional and updated information related to the consideration of the initial report of Greece (CRC/C/OPSC/GRC/1) (Κατάλογος Θεμάτων ως προς τα οποία απαιτούνται πρόσθετες και επικαιροποιημένες πληροφορίες σε σχέση με την αρχική έκθεση της Ελλάδας), CRC/C/OPSC/GRC/Q/1, 6.3.2012

 

Μάθε για την ΕΕΔΑ

 


  

Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς για την καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων εναντίον των Μουσουλμάνων : Η αντιμετώπιση της ισλαμοφοβίας μέσα από την εκπαίδευση, 2014

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)

 

 

 Κατάλογος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Συμβάσεων για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

(Ενημέρωση Απρίλιος 2019) 

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

 2017

 

  

Για τις Εκθέσεις των Υπουργείων για το έτος 2017 βλ. εδώ


 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΔΕΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

  • GR
  • EN

  


Η Εθνική Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικα- στηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)

(Ενημέρωση έως Απρίλιο 2019)


Κατάλογος αποφάσεων του ΕΔΔΑ κατά Ελλάδος

(Ενημέρωση έως Απρίλιο 2019)


Yποβολή προσφυγής στο ΕΔΔΑ: Πληροφορίες από το Δικαστήριο στα Ελληνικά 


Μεταρρύθμιση ΕΔΔΑ: Συμβολή ΕΔΕΘΑΔ (2014)


ΕΔΔΑ:Αποφάσεις-Θέσεις ΕΕΔΑ


http://www.nchr.gr/images/pdf/nea_epikairothta/ECHR.jpg

H EEΔΑ μεταφράζει στα Ελληνικά Ενημερωτικά Δελτία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) Σε συνεργασία με το ΕΔΔΑ, τα Ενημερωτικά Δελτία στα Ελληνικά διατίθενται από την επίσημη ιστοσελίδα του Δικαστηρίου (Ioύνιος 2016) 

Συνοδευόμενοι ανήλικοι μετανάστες υπό κράτηση

Ασυνόδευτοι ανήλικοι μετανάστες υπό κράτηση 

Δουλεία, ειλωτεία και αναγκαστική εργασία

Αντίρρηση Συνείδησης 

Ρητορική Μίσους 

Βία κατά των γυναικών

Μετανάστες υπό κράτηση

Μέτρα Λιτότητας

Εμπορία ανθρώπων

Υποθέσεις «Δουβλίνο»

Δικαιώματα των παιδιών

Ζητήματα ταυτότητας φύλου

Συνδικαλιστική ελευθερία

Joomla templates by Joomlashine