ΣΟΥΖΑΝΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ

Η Σουζάνα Λασκαρίδου εργάζεται ως Προϊσταμένη του Τμήματος Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με αντικείμενο εργασιών την εποπτεία εκπλήρωσης των καταστατικών/συμβατικών υποχρεώσεων της χώρας προς τους διεθνείς οργανισμούς αποκλειστικής ή συντρέχουσας αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, ήτοι τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον ΟΗΕ, τον ΟΟΣΑ κ.ά.. Μετά την αποφοίτησή της από την ΕΣΔΔ το 2003, ασχολείται με την μελέτη ευρέως φάσματος εθνικών και διεθνών πολιτικών στο πεδίο των εργασιακών και ευρύτερων κοινωνικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της εκπόνησης των ετήσιων Εκθέσεων της χώρας για την εφαρμογή των Διεθνών Συμβάσεων και Συστάσεων Εργασίας, και από το 2016 και εφεξής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. Έχει εκπροσωπήσει επί σειρά ετών την Ελληνική Κυβέρνηση στις εργασίες των Επιτροπών των διαφόρων Συνόδων της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ο.Ε.. Επίσης, ανέλαβε συντονιστικό ρόλο στις συναντήσεις της ομάδας των κ-μ της Ε.Ε. στο πλαίσιο της Δ.Ο.Ε., κατά το εξάμηνο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε., με γνώμονα τη συνδιαμόρφωση των θέσεων και την επίτευξη συναίνεσης σε ένα διεθνές περιβάλλον τριμερούς συμμετοχής. Τέλος, υπήρξε μέλος της συντονιστικής ομάδας του Υπουργείου Εργασίας για την υλοποίηση του προγράμματος τεχνικής βοήθειας της Δ.Ο.Ε. για τη Διοίκηση της Εργασίας τη διετία 2016-2018.

Copyright © 2020 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.