Παρατηρήσεις επί των από 09.04.2003 Σχεδίων-Συμφωνιών (8295/03) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την έκδοση και την αμοιβαία δικαστική συνδρομή

Copyright © 2020 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.