ΕΕΔΑ και Συμβούλιο της Ευρώπης/ΕΔΔΑ

Η ΕΕΔΑ έχει διαχρονικά αναπτύξει και διατηρήσει στενή, διαρκή και  πολυεπίπεδη συνεργασία με όλα τα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης, και ειδικότερα:

Η ΕΕΔΑ συνεισφέρει με κείμενα που άπτονται όλου του φάσματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ σταθερή είναι η συμβολή της σε σχέση με την εφαρμογή στην Ελλάδα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. Η ΕΕΔΑ έχει συμμετάσχει ως εταίρος σε προγράμματα συνεργασίας με το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως το JUSTROM, JUSTROM2 και JUSTROM3 για την αποτελεσματική πρόσβαση γυναικών Ρομά και ταξιδευτών στη δικαιοσύνη, ενώ μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Θεσμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ENNHRI) συμμετέχει από το 2015 στη συνεργατική πλατφόρμα μεταξύ του ENNHRI, του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Φορέων Ισότητας (EQUINET) για τα κοινωνικά και τα οικονομικά δικαιώματα. Στο πλαίσιο αυτής της πλατφόρμας, η ΕΕΔΑ φιλοξένησε στα γραφεία της στις 7-8 Ιουνίου 2016 την τρίτη συνάντηση της ειδικότερης, επιχειρησιακής πλατφόρμας για την ισότητα των Ρομά (Operational Platform on Roma Equality- OPRE). Σειρά πρωτοβουλιών και ειδικότερων δράσεων έχει αναλάβει η ΕΕΔΑ και στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Επιτροπής των Υπουργών στο Συμβούλιο της Ευρώπης (15.5.2020-18.11.2020).

Ιδιαίτερα πλούσια και σημαντική έχει υπάρξει η συνεργασία της ΕΕΔΑ με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ). Η συνεργασία αυτή είναι πολυεπίπεδη και συνίσταται:

  • Στη μετάφραση από την ΕΕΔΑ στα Ελληνικά των Ενημερωτικών Δελτίων του ΕΔΔΑ. Σε συνεργασία με το ΕΔΔΑ, τα Ενημερωτικά Δελτία στα Ελληνικά διατίθενται από την επίσημη ιστοσελίδα του Δικαστηρίου.
  • Στην επίκληση ή αναφορά, από πλευράς του Δικαστηρίου, εκθέσεων, θέσεων και συστάσεων της ΕΕΔΑ, οι οποίες μπορούν να αναζητηθούν εδώ.
  • Στη συμμετοχή της ΕΕΔΑ στην ευρύτερη συζήτηση για την μεταρρύθμιση του ΕΔΔΑ αλλά και την προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και το σύστημα του Στρασβούργου.

Η ΕΕΔΑ είναι προσηλωμένη στην προώθηση του έργου του Συμβουλίου της Ευρώπης και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των αποφάσεων του ΕΔΔΑ μέσω των ακόλουθων δράσεων:

Τέλος, σχετικά με την υποβολή προσφυγής στο ΕΔΔΑ, οδηγίες και πληροφορίες στα Ελληνικά μπορούν να αναζητηθούν εδώ.

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.