ΕΕΔΑ, το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) ιδρύθηκε με το Ν.2667/1998, ως το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας κατ’ εφαρμογή των Αρχών των Παρισίων, που υιοθέτησε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με την απόφασή της 48/134 «Εθνικοί Θεσμοί για την προώθηση και την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (ΕΘΑΔ) της 20ης Δεκεμβρίου 1993 και αποτελεί τον εθνικό θεσμό προστασίας και προώθησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου στη χώρα.

Η ιδρυτική νομοθεσία της ΕΕΔΑ τροποποιήθηκε με το Ν.4780/2021, οι διατάξεις του οποίου διέπουν πλέον τη λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής. Με το Ν.4780/2021 η ΕΕΔΑ αποκτά νομική προσωπικότητα, λειτουργική ανεξαρτησία, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια

Η βασική ιδέα που ενέπνευσε τη δημιουργία της ΕΕΔΑ είναι η διαρκής παρακολούθηση των εξελίξεων που σχετίζονται με το καθεστώς των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η ενημέρωση της κοινής γνώμης για τους σχετικούς κινδύνους παραβίασης που ελλοχεύουν και προπαντός η παροχή συμβουλών για τη χάραξη σωστής κεντρικής πολιτικής για θέματα που άπτονται των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Σκοπός της ΕΕΔΑ είναι η συνεχής επισήμανση σε όλα τα όργανα της Πολιτείας της ανάγκης αποτελεσματικής κατοχύρωσης των δικαιωμάτων του ανθρώπου όλων όσων διαβιούν στην ελληνική Επικράτεια.

Η ΕΕΔΑ διαδραματίζει σημαντικό και εποικοδομητικό ρόλο στην ουσιαστική πραγμάτωση της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, παρακολουθώντας διαρκώς τις εξελίξεις που σχετίζονται με την κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ελλάδα και το εξωτερικό και την εφαρμογή του δικαίου των δικαιωμάτων του ανθρώπου (monitoring) και παρέχοντας διαρκή συμβουλευτική στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας.

Ο συμβουλευτικός ρόλος της, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στην υποβολή γνωμοδοτήσεων, συστάσεων, προτάσεων ή εκθέσεων και στη συμμετοχή σε συνεδριάσεις της Βουλής αλλά επεκτείνεται και στη συνδρομή στις εκθέσεις που υποβάλλουν οι εθνικές αρμόδιες Αρχές για τη συμμόρφωσή τους με τα διεθνή, περιφερειακά ή/και ευρωπαϊκά πρότυπα για τα δικαιώματα του ανθρώπου (reporting) καθώς επίσης και στην ενθάρρυνση για την επικύρωση διεθνών συνθηκών για τα δικαιώματα του ανθρώπου.

Η ανεξαρτησία της ΕΕΔΑ, μέσω της διττής εντολής προώθησης και προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου που της έχει ανατεθεί από το νομοθέτη, κατοχυρώνεται στο νόμο της και διασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, με την πρόβλεψη μιας όσο το δυνατόν ευρύτερης και ορισμένης με σαφήνεια στη νομοθεσία εντολής. Η νομοθεσία της ΕΕΔΑ προσδιορίζει με σαφήνεια την αποστολή και τη σφαίρα αρμοδιότητάς της, ενώ παράλληλα η ΕΕΔΑ ερμηνεύει με ευρύ και εποικοδομητικό τρόπο την εντολή, ώστε να προωθείται ένας πιο προοδευτικός ορισμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου που να περιλαμβάνει το σύνολο των δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως αυτά ορίζονται σε διεθνή, περιφερειακά και εθνικά κείμενα και ερμηνεύονται από τα αρμόδια διεθνή δικαιοδοτικά και οιονεί δικαιοδοτικά όργανα. Κατά τον τρόπο αυτό πραγματώνεται η θεμελιώδης αρχή του δικαίου των δικαιωμάτων του ανθρώπου, σύμφωνα με την οποία όλα τα δικαιώματα είναι οικουμενικά, αδιαίρετα και αλληλοεξαρτώμενα.

Επιπρόσθετη εγγύηση της ανεξαρτησίας της είναι η πλουραλιστική και πολυφωνική σύνθεσή της, η οποία επιτρέπει και καλλιεργεί ένα μοναδικό διάλογο μεταξύ των διαφόρων φορέων της Κοινωνίας των πολιτών και της Πολιτείας. Αντανακλώντας τον πλουραλισμό των απόψεων σε θέματα που αφορούν στα δικαιώματα του ανθρώπου, αυτή η συλλογική σύνθεση, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ανεξάρτητες Αρχές, πανεπιστημιακές σχολές νομικών και πολιτικών επιστημών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ, πολιτικά κόμματα και υπουργεία, εξασφαλίζει ένα πολύ υψηλό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης, πολύ κοντά στις ανάγκες και τις προκλήσεις του πεδίου.

Στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου και της αποστολής της ως θεματοφύλακα των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, η ΕΕΔΑ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη γεφύρωση της απόστασης όχι μόνο μεταξύ της Πολιτείας και της Κοινωνίας των πολιτών, αλλά και μεταξύ των διεθνών δεσμεύσεων της Χώρας για την εφαρμογή των δικαιωμάτων του ανθρώπου και την πραγματική απόλαυσή τους στην πράξη.

Σύμφωνα με το νόμο της, η κύρια αποστολή της ΕΕΔΑ συνίσταται:

Η ΕΕΔΑ διαθέτει βαθμό διαπίστευσης Α΄ από το 2001 το οποίο της έχει αποδώσει η αρμόδια διεθνής Υποεπιτροπή Διαπίστευσης του GANHRI, που λειτουργεί υπό την αιγίδα και σε συνεργασία με το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Οι εθνικοί θεσμοί προστασίας και προώθησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου ελέγχονται τακτικά σε επάλληλες απαιτητικές διαδικασίες αξιολόγησης. Τον Μάρτιο 2017, η ΕΕΔΑ επαναδιαπιστεύτηκε με status A από την αρμόδια διεθνή Υποεπιτροπή, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι εκπληρώνει την αποστολή της, προωθώντας και προστατεύοντας τα δικαιώματα του ανθρώπου.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ (6.2019-7.2022) ΤΗΣ ΕΕΔΑ

Πρόεδρος : Μαρία Γαβουνέλη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόσωπο ορισθέν από το Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας

Α Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Ιωαννίδης, Πρόσωπο ορισθέν από την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Δικηγόρος

Β Αντιπρόεδρος:  Έλλη Βαρχαλαμά, Πρόσωπο ορισθέν από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), Δικηγόρος

Η σύνθεση της έβδομης θητείας της ΕΕΔΑ απαρτίστηκε από:

Α) Την Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων και Γ Αντιπρόεδρο της Βουλής, κα Αναστασία Χριστοδουλοπούλου       (αντικατάσταση από κ. Αθανάσιο Μπούρα από 9-9-2020)

Β) Ένα πρόσωπο ορισμένο από τη ΓΣΕΕ, την κα Έλλη Βαρχαλαμά με αναπληρώτρια την κα Δέσποινα Μπαμπανέλου

Γ) Ένα πρόσωπο ορισμένο από την ΑΔΕΔΥ, τον κ. Ευστάθιο Γκότση, με αναπληρώτρια την κ. Αικατερίνη Γιαννούλια

Δ) Ένα πρόσωπο ορισμένο από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, τον κ. Ιωάννη Βαρδακαστάνη και αναπληρωτή τον κ. Ιωάννη Λυμβαίο

Ε) Τα ακόλουθα πρόσωπα που ορίστηκαν από οργανώσεις που ασχολούνται με θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων: από το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας, τον κ.Φοίβο Ιατρέλλη και αναπληρωτή τον κ. Σπυρίδωνα Απέργη, από την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου τον κ. Ιωάννη Ιωαννίδη και αναπληρώτρια την κα Αικατερίνη Πουρναρά, από το ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου τον κ. Γεώργιο Σταυρόπουλο (από 10-6-2019, τον κ. Χριστόφορο Αργυρόπουλο) και αναπληρωτή τον κ. Χριστόφορο Αργυρόπουλο (από 10-6-2019 τον κ. Απόστολο Βλαχογιάννη και από 9-9-2020 την κα Μαρία-Ανδριανή Κωστοπούλου), από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες τον κ. Αλέξανδρο Κωνσταντίνου και αναπληρωτή τον κ. Σπύρο Κουλοχέρη, από τον Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας την κα Μαρία Γαβουνέλη και  αναπληρώτρια την κα Μαρία-Ηλιάνα Πραβίτα, από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Ρομά τον κ. Ελευθέριο Δημητρίου και αναπληρωτή τον κ. Βασίλειο Δημητρίου, από την Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ τον κ.Βασίλειο Πάντζο και αναπληρωτή τον κ.Ηλία Γιαννόπουλο, από το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ) την κα Μαρίνα Μαθά-Γαλανού και αναπληρωτή τον κ.Βασίλειο Σωτηρόπουλο, από το Athens Pride τον κ.Ιωάννη Παπαγιαννόπουλο με αναπληρώτρια την κα Andrea Helen Gilbert, από την ΟΛΚΕ την κα Ειρήνη Πετροπούλου με αναπληρωτή τον κ.Αριστοτέλη Ράπτη, από την COLOUR YOUTH – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας την κα Αριάδνη Πετράκη με αναπληρώτρια την κα Άννα Παπάζογλου και από τις Οικογένειες Ουράνιο Τόξο την κα Αικατερίνη Τρίμμη με αναπληρώτρια την κα Αικατερίνη Γεωργούντζου (από 18-5-2021 ως αναπληρώτρια ορίστηκε η κα Μαρία Λογοθέτη και από την HEROMACT τον κ.Ελευθέριο Κωνσταντινίδη, με αναπληρωτή τον κ.Μανώλη Ράντη.

ΣΤ) Μέλη ορισθέντα από τα αναγνωρισμένα κόμματα της Βουλής. Η κα Δανάη Κολτσίδα, ως πρόσωπο οριζόμενο από τον Συνασπισμό Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.), με αναπληρωτή τον κ. Ιωάννη Γούναρη. Ο κ. Στυλιανός-Ιωάννης Κουτνατζής (αντικαταστάθηκε από 9-9-2020 από την κα Μαρία-Βαρβάρα Ζαννή), ως πρόσωπο οριζόμενο από τη Νέα Δημοκρατία, με αναπληρώτρια την κα Αναστασία Υφαντή (αντικατάσταση από την κα Μαρία Διαμάντη στις 9-9-2020). Ο κ. Ξενοφών Κοντιάδης, ως πρόσωπο οριζόμενο από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, με αναπληρωτή τον κ. Βασίλειο Χρονόπουλο. Ο κ. Αντώνιος Αντανασιώτης, ως πρόσωπο οριζόμενο από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ), η κα Σίλια Λασπίτη, ως πρόσωπο οριζόμενο από την Ένωση Κεντρώων, με αναπληρωτή τον κο  Σταύρο Σκληβάγκο. Επίσης, από  9-9-2020 κος Βασίλης Πανταζής , ως πρόσωπο οριζόμενο από το ΜέΡΑ25, με αναπληρώτρια την κα Μαρία Κοριζή.

Ζ)  Τον Συνήγορο του Καταναλωτή , κ. Λευτέρη Ζαγορίτη, με αναπληρώτρια την κα Αθηνά Κοντογιάννη, Βοηθό-Αναπληρώτρια Συνήγορο του Καταναλωτή

Η) Τον Συνήγορο του Πολίτη, κ. Ανδρέα Ποττάκη, με αναπληρωτή τον κ. Γεώργιο Νικολόπουλο του Παναγιώτη, Βοηθό Συνήγοτο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Θ) Ένα μέλος ορισμένο από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τον κ.Χαράλαμπο Ανθόπουλο και αναπληρώτρια την κα Ελένη Μαρτσούκου

Ι) Ένα μέλος ορισμένο από το ΕΣΡ, την κα Ευαγγελία Μήτρου  και αναπληρωτή τον κ. Ιωάννη Κιάο

ΙΑ) Ένα μέλος ορισμένο από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, τον κ. Χαράλαμπο Σαββάκη, με αναπληρωτή τον κ. Νικόλαο Ανάγνου

ΙΒ) Ένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους ορισμένο από τον Πρωθυπουργό, τον κ. Κύρκο Δοξιάδη, με αναπληρώτρια την κ. Αθηνά Αθανασίου.

ΙΓ) Εκπροσώπους Υπουργείων. Ο κ. Χρήστος Σαριτζόγλου, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών με αναπληρώτρια την κα  Έρικα-Ευρύκλεια Πραδάν. Η κα Μαρία Σφέτσα από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής (αντικατάσταση από την κα Χριστίνα Λάμπρου στις 18-5-2021) με αναπληρώτρια την κα Ελένη Γρηγορίου (αντικατάσταση από κα Καλλιόπη Λαγοδήμου στις 18-5-2021). Ο κ.Παναγιώτης Γεωργόπουλος (αντικαταστάθηκε στις 9-9-2020 από την κα Αικατερίνη Μπομπέτση), ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αναπληρώτρια την κα Σταυρούλα Πανταζή (αντικαταστάθηκε από τον κ. Εμμανουήλ Σαρλάμη στις 9-9-2020). Η κα Σουζάνα Λασκαρίδου, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αναπληρώτρια την κα Ευαγγελία Ζέρβα. Ο κ. Ηρακλής Μοσκώφ , ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών με αναπληρωτή τον κ. Ηλία Καστανά. Η κα Σοφία Βιδάλη, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (αντικαταστάθηκε στις 9-9-2020 από τον κ. Δημήτρη Καλόγρια), με αναπληρώτρια την κα Αρτεμησία Παπαδάκη  (αντικαταστάθηκε από την κα Σοφία Δουκιατζάκη στις 9-9-2020). O κ. Θεόφιλος Τσαγρής, ως εκπρόσωπος του Υ.Δ.Δ.Α.Δ. με αναπληρώτρια την κα Μαρία Ρωσσίδη (αντικαταστάθηκε από την κα Αικατερίνη Πολύζου στις 9-9-2020). Ο κος Κωνσταντίνος Κιντής, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής με αναπληρώτρια την κα Ελένη Πετράκη (αντικαταστάθηκε από τον κ. Σπυρίδωνα Σπυρόπουλο στις 9-9-2020)

ΙΔ) Μέλη ορισμένα από τον ακαδημαϊκό χώρο. Ο κος Στέφανος Δημητρίου, ως πρόσωπο οριζόμενο από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρώτρια την κα Σταματούλα Τομαρά-Σιδέρη. Η κα Ιφιγένεια Καμτσίδου, ως πρόσωπο οριζόμενο από το Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με αναπληρώτρια την κα Τριανταφυλλιά Παπαδοπούλου. Η κα Θεοδώρα Αντωνίου, ως πρόσωπο οριζόμενο από το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρωτή τον κ. Παύλο -Μιχαήλ Ευστρατίου.

ΙΕ) Ένα μέλος ορισμένο από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, τον κ. Χρήστο Κλειώση, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Χασιώτη

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ (5.2015-5.2019) ΤΗΣ ΕΕΔΑ

Πρόεδρος: ο κ. Γεώργιος Σταυρόπουλος, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας έως
Α’ Αντιπρόεδρος: Αγγελική Αργυροπούλου – Χρυσοχοΐδου † και από 27.9.2017 η Αν. Καθηγήτρια κα Μαρία Γαβουνέλη
Β’ Αντιπρόεδρος: Έλλη Βαρχαλαμά

ΦΕΚ ΥΟΔΔ 376/27.5.2015
Η σύνθεση της έκτης θητείας της ΕΕΔΑ απαρτίστηκε από:

Ένα μέλος ορισθέν από τη ΓΣΕΕ, τον Γιάννη Παναγόπουλο (αναπληρώτρια η Έλλη Βαρχαλαμά), ένα από την ΑΔΕΔΥ, τον Αντώνη Καραβά (αναπληρώτρια η Ελένη Τζιώτα) και ένα από την ΕΣΑμεΑ, τον Ιωάννη Βαρδακαστάνη (αναπληρωτής ο Ιωάννης Λυμβαίος).
Έξι μέλη ορισθέντα από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, των οποίων η δράση καλύπτει το πεδίο των δικαιωμάτων του ανθρώπου γενικά. Ειδικότερα, από το ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας η Αικατερίνη Καλογερά (αναπληρωτής ο Φοίβος Ιατρέλλης), από την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ο Μιχάλης Τσαπόγας (αναπληρώτρια η Λυδία-Μαρία Μπολάνη), από το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ο Γεώργιος Σταυρόπουλος (αναπληρώτρια η Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου), από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες η αείμνηστη Αγγελική Χρυσοχοΐδου-Αργυροπούλου έως τον Ιούνιο 2017 και από τον Νοέμβριο 2017  ο Βασίλειος Παπαδόπουλος (αναπληρωτής ο Ιωάννης Παπαγεωργίου, από τον Απρίλιο 2017 ο Γεώργιος Καρατζόγλου και από το Νοέμβριο 2017 ο Αλέξανδρος Κωνσταντίνου), από το Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας η Μαρία Γαβουνέλη (αναπληρώτρια η Μαρία-Ηλιάνα Πραβίτα), από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Ρομ ο Ελευθέριος Δημητρίου (αναπληρωτής ο Βασίλειος Δημητρίου).
Μέλη ορισθέντα από αναγνωρισμένα κόμματα κατά τον Κανονισμό της Βουλής. Ειδικότερα, υποδειχθέντες από τα κόμματα ήταν: από τη Νέα Δημοκρατία ο Χαράλαμπος Ναούμης (αναπληρωτής ο Γεώργιος Νίκας), από το ΠΑΣΟΚ ο Ιωάννης Ιωαννίδης (αναπληρωτής ο Βασίλειος Χρονόπουλος), από το ΚΚΕ ο Αντώνιος Αντανασιώτης, από το ΣΥΡΙΖΑ ο Σπύρος Απέργης (αναπληρώτρια η Ελένη Σπαθανά), από Το Ποτάμι η Ιωάννα Παναγοπούλου (αναπληρώτρια η Φωτεινή Λεομπίλλα), από τους Ανεξάρτητους Έλληνες η Δέσποινα Χαλκίδη (αναπληρώτρια η Ευρυδίκη Κουρνέτα) και από την Ένωση Κεντρώων ο Παναγιώτης Σφαέλος (αναπληρώτρια η Άννα Αρχοντούλη).
Το Συνήγορο του Καταναλωτή ή τον Αναπληρωτή του.
Το Συνήγορο του Πολίτη ή τον Αναπληρωτή του.
Ένα μέλος ορισθέν από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Χαράλαμπο Ανθόπουλο (αναπληρωτής ο Χαράλαμπος Τσιλιώτης).
Ένα μέλος ορισθέν από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, την Ευαγγελία Μήτρου (αναπληρωτής Νικόλαος Κιάος).
Ένα μέλος ορισθέν από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, προερχόμενο από τις επιστήμες της Βιολογίας, της Γενετικής ή της Ιατρικής, ο Χαράλαμπος Σαββάκης (αναπληρωτής ο Νικόλαος Ανάγνου).
Δύο πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με ειδικές γνώσεις σε θέματα προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου ορισθέντα από τον Πρωθυπουργό, ο Κωνσταντίνος Δουζίνας και η Αθηνά Αθανασίου.
Τρεις καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές του Δημοσίου Δικαίου ή του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, οι οποίοι κληρώνονται από την Ολομέλεια της ΕΕΔΑ κατά την πρώτη μετά τη συγκρότησή της συνεδρίαση από Τμήματα των ΑΕΙ της Χώρας που προβλέπει ο Ν 2667/1998 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 1 (ιβ), στην κλήρωση συμμετέχουν α) τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, β) τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γ) τη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, δ) το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ε) το Γενικό Τμήμα Δικαίου του Πάντειου Πανεπιστημίου και στ) το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Πάντειου Πανεπιστημίου). Έπειτα από κλήρωση για την έκτη θητεία της ΕΕΔΑ, συμμετείχαν οι ακόλουθοι και ακόλουθες καθηγητές και καθηγήτριες που ορίσθηκαν από αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Τμήματα της χώρας: από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών: ο Γεώργιος Γεραπετρίτης (αναπληρωτής ο Σπυρίδων Βλαχόπουλος), από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: η Ιφιγένεια Καμτσίδου (αναπληρώτρια η Τριανταφυλλιά Παπαδοπούλου) και από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Πάντειου Πανεπιστημίου: η Βασιλική Γεωργιάδου (αναπληρωτής ο Ανδρέας Κόλλιας).
Ένα μέλος ορισθέν από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ο Βασίλειος Τζούφης (αναπληρωτής ο Χρήστος Κλειώσης).
Την Πρόεδρο της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας,  την Αναστασία Χριστοδουλοπούλου.
Ανά έναν εκπρόσωπο των Υπουργείων που εκπροσωπούνται στην ΕΕΔΑ, δηλαδή των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Τομέα Προστασίας του Πολίτη και Τομέα Μεταναστευτικής Πολιτικής), Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ενημέρωσης και επικοινωνίας, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση των αρμόδιων υπουργών. Ειδικότερα από το Υπουργείο Εσωτερικών (α) Τομέας Προστασίας του Πολίτη: η Σοφία Βιδάλη (αναπληρωτής ο Αλέξανδρος Σούκουλης και από τον Νοέμβριο 2017 αναπληρώτρια η Παναγιώτα Παπαδοπούλου), από το Υπουργείο Εσωτερικών, (β) Τομέας Μεταναστευτικής Πολιτικής: η ο Κωνσταντίνος Κιντής (αναπληρώτρια η Ελένη Πετράκη), από το Υπουργείο Εξωτερικών: η Μαρία Τελαλιάν (αναπληρωτής ο Ηλίας Καστανάς), από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: η Αγόρω-Ελισσάβετ Λαζάρου (αναπληρώτρια η Μαρία Ρωσσίδη), από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:  ο Παναγιώτης Γεωργόπουλος από το Νοέμβριο 2017  (αναπληρώτρια η Αικατερίνη Τούρα έως το Μάρτιο 2017 και από το Νοέμβριο 2017 η Σταυρούλα Πανταζή), από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: η Ευαγγελία Ζέρβα (αναπληρώτρια η Σουζάνα Λασκαρίδου) και τέλος από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας: ο Ελευθέριος Κρέτσος (αναπληρωτής ο Γεώργιος Φλωρεντής).

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ (3.2012-3.2015) ΤΗΣ ΕΕΔΑ

Πρόεδρος: Καθηγητής Αντώνης Μανιτάκης έως 17.5.2012 και από 29.11.2012 ο Κωστής Παπαϊωάννου έως 26.2.2015
Α’ Αντιπρόεδρος: Αγγελική Αργυροπούλου – Χρυσοχοΐδου
Β’ Αντιπρόεδρος: Έλλη Βαρχαλαμά
Καθήκοντα Προέδρου άσκησε από 27.2.2015 έως το τέλος της πέμπτης θητείας, η Α΄ Αντιπρόεδρος Αγγελική Αργυροπούλου – Χρυσοχοΐδου

ΦΕΚ ΥΟΔΔ 107/12.3.2012
Κατά την τέταρτη θητεία η ΕΕΔΑ απαρτίστηκε από τα ακόλουθα μέλη:
Τον Πρόεδρο της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, κ. Αναστάσιο Νεράντζη.
β) Ένα μέλος ορισθέν από τη ΓΣΕΕ, τον κ. Γιάννη Παναγόπουλο (αναπληρώτρια η κα Έλλη Βαρχαλαμά) και ένα από την ΑΔΕΔΥ τον κ. Νίκο Χατζόπουλο (αναπληρωτής ο κ. Οδυσσέας Μέρμελας).
γ) Έξι μέλη ορισθέντα από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, των οποίων η δράση καλύπτει το πεδίο των δικαιωμάτων του ανθρώπου γενικά. Ειδικότερα είχαν ορισθεί από το ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας η κα Αικατερίνη Καλογερά (αναπληρωτής ο κ. Ανδρέας Γιολάσης), από την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ο κ. Κωστής Παπαϊωάννου (αναπληρώτρια η κα Ελένη Καλαμπάκου), από το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ο κ. Δημήτριος Γουργουράκης έως 4.2014 και έπειτα ο κ. Γεώργιος Σταυρόπουλος (αναπληρώτρια η κα Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου), από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες η κα Αγγελική Χρυσοχοΐδου-Αργυροπούλου (αναπληρωτής ο κ. Ιωάννης Παπαγεωργίου), από το Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας η κα Σοφία Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου (αναπληρώτρια η κα Παναγιώτα Πετρόγλου), από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Ρομ ο κ. Χρήστος Λάμπρου (αναπληρωτής ο κ. Κωνσταντίνος Δημητρίου).
δ) Μέλη ορισθέντα από αναγνωρισμένα κόμματα κατά τον Κανονισμό της Βουλής (ένα από κάθε κόμμα). Υποδειχθέντες από τα κόμματα ήταν: από τη ΝΔ ο κ. Χαράλαμπος Ναούμης (αναπληρωτής ο κ. Γεώργιος Νίκας), από το ΠΑΣΟΚ ο κ. Αθανάσιος Παπαϊωάννου (αναπληρώτρια η κα Μαρία Δημητρακοπούλου-Σιούνα), από το ΚΚΕ ο κ. Αντώνιος Αντανασιώτης, από το ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Νάσος Θεοδωρίδης (αναπληρωτής ο κ. Σπύρος Απέργης), από τη ΔΗΜΑΡ η κα Μαρία Κουβέλη (αναπληρώτρια η κα Μαρία Καραφέρη).
ε) Ένα μέλος ορισθέν από το Συνήγορο του Πολίτη, την κα Καλλιόπη Σπανού (αναπληρωτής ο κ. Βασίλειος Καρύδης).
στ) Ένα μέλος ορισθέν από την Αρχή Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τον κ. Αναστάσιο-Ιωάννης Μεταξά (αναπληρωτής ο κ. Κωνσταντίνος Χριστοδούλου).
ζ) Ένα μέλος ορισθέν από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, την κα Ορσαλία Αλεξίου (αναπληρωτής ο κ. Κωνσταντίνος Αποστολάς).
η) Ένα μέλος ορισθέν από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, προερχόμενο από τις επιστήμες της Βιολογίας, της Γενετικής ή της Ιατρικής: τον κ. Θεοχάρη Παταργιά έως 12.2014 και έπειτα τον κ.  Χαράλαμπο Σαββάκη (αναπληρωτής ο κ. Κωνσταντίνος Κριμπάς έως 12.2014 και έπειτα ο κ. Νικόλαος Ανάγνου).
θ) Δύο πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με ειδικές γνώσεις σε θέματα προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου ορισθέντα από τον Πρωθυπουργό: τον κ. Νικόλαο Ουζούνογλου (αναπληρωτής ο Σεβασμιότατος Ιγνάτιος) και τον κ. Γεώργιο Σωτηρέλη (αναπληρωτής ο κ. Ιωάννης Νανάς).
ι) Ανά έναν εκπρόσωπο των Υπουργείων που εκπροσωπούνται στην ΕΕΔΑ, δηλαδή των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση των αρμόδιων υπουργών. Ειδικότερα, είχαν οριστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών: ο κ. Άγγελος Συρίγος (αναπληρώτρια η κα Βασιλική Γιαβή έως τη 4.2014 και έπειτα ο κ. Κωνσταντίνος Κιντής), από το Υπουργείο Εξωτερικών: η κα Μαρία Τελαλιάν (αναπληρωτής ο κ. Ηλίας Καστανάς), από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: η κα Ευταξία Φλέγγα (αναπληρώτρια η κα Αγόρω-Ελισσάβετ Λαζάρου), από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: η κα Μαρία Θεοδώρου (αναπληρωτής ο κ. Αλέξανδρος Σούκουλης), από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: η κα Αθηνά Λινού έως 4.2014 και έπειτα ο κ. Γεώργιος Καλαντζής (αναπληρώτρια η κα Σταυρούλα-Μόνικα Καραμαλάκου-Λάππα), από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: η κα Άννα Στρατινάκη (αναπληρωτής ο Α. Καρύδης έως 4.2014 και έπειτα η κα Αθηνά Διακουμάκου) και τέλος από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Προβολής: ο κ. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος έως την 12.2014 και έπειτα ο κ. Στέφανος Αναγνώστου (αναπληρωτής ο κ. Κωνσταντίνος Γούλας έως 8.2014, ο κ. Νικόλαος Κατσικούλης έως 12.2014 και έπειτα ο κ. Παναγιώτης Παπαλελούδης).
ια) Τρεις καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές του Δημοσίου Δικαίου ή του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, οι οποίοι κληρώνονται από την Ολομέλεια της ΕΕΔΑ κατά την πρώτη μετά τη συγκρότησή της συνεδρίαση από Τμήματα των ΑΕΙ της χώρας που προβλέπει ο Ν 2667/1998 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 1 (ιβ), στην κλήρωση συμμετέχουν α) το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, β) το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γ) το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Θράκης, δ) το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ε) το Γενικό Τμήμα Δικαίου του Πάντειου Πανεπιστημίου και στ) το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πάντειου Πανεπιστημίου). Έπειτα από κλήρωση για την τέταρτη θητεία της ΕΕΔΑ, συμμετείχαν οι ακόλουθοι και ακόλουθες καθηγητές και καθηγήτριες που ορίσθηκαν από αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Τμήματα της χώρας: από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών: η κα Μαρία Παντελίδου-Μαλούτα (αναπληρωτής ο κ. Γεράσιμος Κουζέλης), από το Τμήμα Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης: ο κ. Γρηγόριος-Ευάγγελος Καλαβρός (αναπληρωτής ο κ. Αλκιβιάδης Δερβιτσιώτης) και από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου: ο κ. Δημήτρης Χριστόπουλος (αναπληρώτρια η κα. Αθανασία Αναγνωστοπούλου).
ιβ) Ένα μέλος ορισθέν από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, τον κ. Κωνσταντίνο Κολόκα (αναπληρωτής ο κ. Ανδρέας Τζουμάνης).

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ (3.2009-3.2012) ΤΗΣ ΕΕΔΑ

Πρόεδρος: Κωστής Παπαϊωάννου
Α’ Αντιπρόεδρος: Αγγελική Αργυροπούλου-Χρυσοχοΐδου
Β’ Αντιπρόεδρος: Αν. Καθηγητής Λίνος-Αλέξανδρος Σισιλιάνος και από 29.09.2011 ο Καθηγητής Αντώνης Μανιτάκης.

ΦΕΚ ΥΟΔΔ108/13.3.2009
Κατά την τέταρτη θητεία η ΕΕΔΑ απαρτίστηκε από τα ακόλουθα μέλη:
(α) Τον Πρόεδρο της ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, κ. Μιλτιάδη Παπαϊωάννου.
(β) Έναν εκπρόσωπο της ΓΣΕΕ και έναν εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΥ. Εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ ήταν ο κ. Γιάννης Παναγόπουλος (αναπληρώτρια η κα Έλλη Βαρχαλαμά). Εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΥ ήταν ο κ. Δημήτρης Παππάς (αναπληρωτής ο κ. Νίκος Χατζόπουλος).
(γ) Έξι εκπροσώπους Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, των οποίων η δράση καλύπτει το πεδίο των δικαιωμάτων του ανθρώπου γενικά. Συμμετείχαν από το ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας ο κ. Κωστής Παπαϊωάννου (αναπληρώτρια η κα Γεωργία Ζερβού), από την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ο κ. Γιάννης Ιωαννίδης (αναπληρωτής ο κ. Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης), από το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ο κ. Λίνος-Αλέξανδρος Σισιλιάνος (αναπληρώτρια η κα Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου), από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες η κα Αγγελική Χρυσοχοΐδου-Αργυροπούλου (αναπληρώτρια η κα Ηρώ Νικολακοπούλου-Στεφάνου), από τον Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας η κα Σοφία Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου (αναπληρώτρια η κα Παναγιώτα Πετρόγλου), από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Ρομ ο κ. Βασίλης Δημητρίου (αναπληρωτής ο κ. Εμμανουήλ Τσατσάνης έως 29.10.2010).
(δ) Εκπροσώπους των αναγνωρισμένων κομμάτων κατά τον Κανονισμό της Βουλής (ένας εκπρόσωπος από κάθε κόμμα). Υποδειχθέντες από τα κόμματα ήταν: από τη ΝΔ ο κ. Χαράλαμπος Ναούμης (αναπληρωτής ο κ. Γεώργιος Νίκας), από το ΠΑΣΟΚ η κα Μαρία-Ντανιέλλα Μαρούδα από 22.6.2010, από το ΚΚΕ ο κ. Ιωάννης Μαλαγάρης (αναπληρωτής ο κ. Δημήτρης Καλτσώνης), από το ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Νάσος Θεοδωρίδης (αναπληρωτής ο κ. Σπύρος Απέργης), από το ΛΑΟΣ η κα Βασιλική Τσαμπιέρη (αναπληρώτρια η κ. Ευαγγελία Δέσκα).
(ε) Το Συνήγορο του Πολίτη, κ. Γ. Καμίνη έως τον Σεπτέμβριο 2010  (αναπληρωτής ο κ. Ανδρέας Τάκης και από 18.02.2010 ο κ. Βασίλειος Καρύδης).
(στ) Ένα μέλος της Αρχής Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,  κ. Αντώνης Ρουπακιώτης (αναπληρώτρια η κα Πηνελόπη Φουντεδάκη).
(ζ) Ένα μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, κα Ίρις Αυδή-Καλκάνη (αναπληρώτρια η κα Εύη Δεμίρη).
(η) Ένα μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, προερχόμενο από τις επιστήμες της Βιολογίας, της Γενετικής ή της Ιατρικής: κ. Γιώργος Μανιάτης (αναπληρωτής κ. Θεοχάρης Παταργιάς).
(θ) Δύο πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με ειδικές γνώσεις σε θέματα προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που ορίζει ο Πρωθυπουργός: κ. Στυλιανός Περράκης και ο κ. Κωνσταντίνος Ρέμελης.
(ι) Ανά έναν εκπρόσωπο των Υπουργείων Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας & Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. Από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (τέως Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: ο κ. Ιωάννης Ζαννετόπουλος και από 19.01.2010 ο κ. Ανδρέας Τάκης (αναπληρώτρια η κα Αρετή Μπελιά, από 19.01.2010 αναπληρωτής ο κ. Ιωάννης Ζαννετόπουλος και από 12.11.2010 ο κ. Κωνσταντίνος Κιντής). Από το Υπουργείο Εξωτερικών: από 02.02.2010 ο κ. Ηλίας Φωτόπουλος και από 01.03.2010 η κα Μαρία Τελαλιάν (αναπληρωτής ο κ. Ηλίας Καστανάς από 01.03.2010). Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (τέως Υπουργείο Δικαιοσύνης): η κα Ευτυχία Φιλιππάκη και από 07.01.2010 η κα Λαμπρινή Παππά, (αναπληρώτρια η κα Γεωργία Μηλιώνη και από 07.01.2010 η κα Κωνσταντίνα Χατζή). Από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (τέως Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης): ο κ. Βασίλειος Κουσούτης (αναπληρώτρια η κα Αφροδίτη Αλ Σάλεχ έως τον Σεπτέμβριο 2010). Από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (τέως Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων): η κα Θάλεια Δραγώνα έως 25.10.2010 (αναπληρώτρια η κα Ελένη Πετράκη). Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (τέως Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας): ο κ. Ροβέρτος Σπυρόπουλος έως 28.7.2010 και από 01.10.2010 ο κ. Δημοσθένης Δασκαλάκης (αναπληρωτής ο κ. Κωνσταντίνος Κουτσουρελάκης και από 01.10.2010 ο κ. Ανδρέας Καρύδης), και τέλος από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας & Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης ο κος Γεώργιος Πετρουλάκης (αναπληρώτρια η κα Κωνσταντίνα Καλλιμάνη και από 30.06.2010 η κα Μαρίνα Ζακυνθινάκη).
(ια) Τρεις καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές του Δημοσίου Δικαίου ή του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου οι οποίοι κληρώνονται από την ΕΕΔΑ κατά την πρώτη μετά τη συγκρότησή της συνεδρίαση από Τμήματα των ΑΕΙ της χώρας που προβλέπει ο Ν. 2667/1998 (άρθρο 2 παρ. ιβ). Έπειτα από κλήρωση για την τέταρτη θητεία της ΕΕΔΑ, συμμετείχαν οι ακόλουθοι πανεπιστημιακοί καθηγητές, εκπροσωπώντας αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Τμήματα της χώρας: (α) από το Τμήμα Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ο κ. Παύλος Σούρλας (αναπληρώτρια η κα Ιουλία Ηλιοπούλου-Στράγγα και από 30.03.2009 η κα Ελένη Διβάνη), (β) από το Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ο κ. Αντώνης Μανιτάκης (αναπληρωτής ο κ. Πέτρος Στάγκος) και (γ) από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου ο κ. Δημήτρης Χριστόπουλος (αναπληρώτρια η κα. Αθανασία Αναγνωστοπούλου)
(ιβ) Έναν εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κα Μαρία Κουβέλη (αναπληρωτής ο κ. Χρίστος Χριστόπουλος).

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ (3.2006-3.2009) ΤΗΣ ΕΕΔΑ

Πρόεδρος: Ομότιμη καθηγήτρια κα Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου και από 19.10.2006 ο Κωστής Παπαϊωάννου
Α’ Αντιπρόεδρος: Αγγελική Αργυροπούλου-Χρυσοχοΐδου
Β’ Αντιπρόεδρος: Κωστής Παπαϊωάννου και από 30.11.2007 ο  Αν. Καθηγητής Λίνος-Αλέξανδρος Σισιλιάνος.

ΦΕΚ B 322/16.3.2006
Κατά την τρίτη θητεία η ΕΕΔΑ απαρτίστηκε από τα ακόλουθα μέλη:
(α) Τον Πρόεδρο της ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. κ. Αναστάσιος Καραμάριος και από 17.10.2007, ο νέος  Πρόεδρος, κ. Απόστολος Σταύρου.
(β) Έναν εκπρόσωπο της ΓΣΕΕ και έναν εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΥ. Εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ ήταν ο κ. Χρήστος Πολυζωγόπουλος και από 17.01.2008, ο κ. Νικόλαος Φωτόπουλος (αναπληρωτής ο κ. Δημήτρης Στρατούλης). Εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΥ ήταν ο κ. Κώστας Σμυρλής (αναπληρωτής ο κ. Νίκος Χατζόπουλος).
(γ) Έξι εκπροσώπους Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, των οποίων η δράση καλύπτει το πεδίο των δικαιωμάτων του ανθρώπου γενικά.  Συμμετείχαν ο κ. Κωστής Παπαϊωάννου από τη Διεθνή Αμνηστία (αναπληρώτρια η κα Γεωργία Ζερβού), ο κ. Γιάννης Κτιστάκις (αναπληρωτής ο κ. Γιάννης Ιωαννίδης) και από 11.10.2007, ο κ. Γιάννης Ιωαννίδης (αναπληρωτής ο κ. Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης), ο κ. Λίνος-Αλέξανδρος Σισιλιάνος (αναπληρώτρια η κα Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου), η κα Αγγελική Αργυροπούλου-Χρυσοχοΐδου από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (αναπληρώτρια η κα Ηρώ Νικολακοπούλου-Στεφάνου), η κα Σοφία Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου από τον Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (αναπληρώτρια η κα Ξανθή Πετρινιώτη), ο κ. Χρήστος Λάμπρου από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Ρομά (ΠΟΣΕΡ) (αναπληρωτής ο κ. Ελευθέριος Δημητρίου).
(δ) Εκπροσώπους των αναγνωρισμένων κομμάτων κατά τον Κανονισμό της Βουλής (ένας εκπρόσωπος από κάθε κόμμα). Οι υποδειχθέντες από τα κόμματα ήταν κατά σειρά ο κ. Κώστας Μποτόπουλος από το ΠΑΣΟΚ (αναπληρώτρια η κα Νεφέλη Παρασκευοπούλου), ο κ. Χαράλαμπος Ναούμης από τη Νέα Δημοκρατία (αναπληρωτής ο κ. Γεώργιος Νίκας), ο κ. Γιάννης Γουσέτης από το ΚΚΕ (αναπληρωτής ο κ. Δημήτρης Καλτσώνης), ο κ. Νάσος Θεοδωρίδης από το Συνασπισμό της Αριστεράς και της Προόδου (αναπληρωτής ο κ. Σπύρος Απέργης), η κα Βασιλική Τσαμπιέρη από το ΛΑΟΣ (αναπληρωτής ο κ. Ανδρέας Μητσόπουλος).
(ε) Ένα Σύμβουλο της Επικρατείας και έναν Αρεοπαγίτη. Δυνάμει του ν. 3156/2003 (ΦΕΚ Α' 157, 25.06.2003), στην ΕΕΔΑ δεν μετέχουν πλέον εκπρόσωποι του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου.
(στ) Το Συνήγορο του Πολίτη, Ο κ. Γεώργιος Καμίνης ως Συνήγορος του Πολίτη (με αναπληρωτή τον Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη κ. Ανδρέα Τάκη).
(ζ) Ένα μέλος της Αρχής Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Εκπρόσωπος ήταν ο κ. Νίκος Φραγκάκης (αναπληρώτρια η κα Πηνελόπη Φουντεδάκη).
(η) Ένα μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. κα Ίριδα Αυδή-Καλκάνη (αναπληρώτρια η κα Εύη Δεμίρη).
(θ) Ένα μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, προερχόμενο από τις επιστήμες της Βιολογίας, της Γενετικής ή της Ιατρικής. Η Επιτροπή Βιοηθικής εκπροσωπήθηκε από τον κ. Γιώργο Μανιάτη (με αναπληρωτή τον κ. Ιωάννη Βλαχογιάννη).
(ι) Δύο πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με ειδικές γνώσεις σε θέματα προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που ορίζει ο Πρωθυπουργός. Τα πρόσωπα αυτά ήταν ο κ. Νικόλαος Κλαμαρής (αναπληρώτρια η κα Θεοδώρα Αντωνίου) και ο κ. Αντώνης Μακρυδημήτρης (αναπληρώτρια η κα Αδαμαντία Καλούδη).
(ια) Ανά έναν εκπρόσωπο των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας & Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. Εκπρόσωποι ήταν: ο κ. Κωνσταντίνος Αργυρού και από 17.12.2007, η κα Μαρία Κοτρωνιά, από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (αναπληρώτρια η κα Ευαγγελία Βασιλείου και από 17.12.2007, ο κ. Κωνσταντίνος Αργυρού), ο κ. Πέτρος Παραράς από το Υπουργείο Εξωτερικών, η κα Ευδοκία Κολπονδίνου-Μπουντουρά, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης (αναπληρώτρια η κα Λαμπρινή Παππά), ο κ. Δημήτριος Πανόπουλος από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και από 30.04.2007, ο κ. Κωνσταντίνος Κορδάτος (αναπληρωτής ο κ. Ιωάννης Χαλκιάς), η κα Ισμήνη Κριάρη και από 17.12.2007, ο κ. Ευάγγελος Συρίγος, από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (αναπληρώτρια η κα Ελισάβετ Καβαλιεράκη και από 17.12.2007, η κα Ειρήνη Χειλά), ο κ. Δημήτριος Κοντός από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (αναπληρωτής ο κ. Ιωάννης Πράσινος), η κα Μαργαρίτα Παπαδά-Χειμώνα από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας & Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης (αναπληρωτής ο κ. Μιχάλης Κατσίγερας και από 17.01.2008, ο κ. Χρήστος Οικονόμου).
(ιβ) Τρεις καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές του Δημοσίου Δικαίου ή του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου οι οποίοι κληρώνονται από την ΕΕΔΑ κατά την πρώτη μετά τη συγκρότησή της συνεδρίαση από Τμήματα των ΑΕΙ της χώρας που προβλέπει ο ν. 2667/1998 (άρθρο 2 ιβ). Έπειτα από κλήρωση για την τρίτη θητεία της ΕΕΔΑ, συμμετείχαν οι ακόλουθοι πανεπιστημιακοί καθηγητές, εκπροσωπώντας αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Τμήματα της χώρας: (α) ο κ. Αντώνης Μανιτάκης με αναπληρωτή τον κ. Πέτρο Στάγκο (Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), (β) ο κ. Γρηγόριος-Ευάγγελος Καλαβρός με αναπληρωτή τον κ. Συμεών Μηναΐδη (Τμήμα Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης), (γ) ο κ. Θεόδωρος Τζώνος (Γενικό Τμήμα Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου).
(ιγ) Ένας εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. ο κ. Ευάγγελος Ζερβέας με αναπληρώτρια την κα Μαρία Κουβέλη.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ (3.2003-3.2006) ΤΗΣ ΕΕΔΑ

Πρόεδρος: Ομότιμη Καθηγήτρια Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου,
Α’ Αντιπρόεδρος: Νίκος Φραγκάκης και από 15.09.2005 η Καθηγήτρια κα Χαριτίνη Δίπλα
Β’ Αντιπρόεδρος: Καθηγήτρια Άννα Φραγκουδάκη έως 15.6.2004 και από 20.01.2005 η Αγγελική Αργυροπούλου-Χρυσοχοΐδου.

ΦΕΚ Β 276/7.3.2003
Κατά τη δεύτερη θητεία η ΕΕΔΑ απαρτίστηκε από τα ακόλουθα μέλη:
(α) Τον Πρόεδρο της ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Έως τις 1.3.2004 εκπρόσωπος και Πρόεδρος της ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ήταν κ. Φοίβος Ιωαννίδης. Την υπόλοιπη περίοδο εκπρόσωπος και Πρόεδρος της ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ήταν ο κ. Αναστάσιος Καραμάριος.
(β) Έναν εκπρόσωπο της ΓΣΕΕ και έναν εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΥ. Εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ ήταν η κα. Μαριλή Ζαλαώρα (με αναπληρώτρια την κα. Έλλη Βαρχαλαμά). Εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΥ ήταν ο κ. Κώστας Σμυρλής (με αναπληρωτή τον κ. Νίκο Χατζόπουλο).
(γ) Έξι εκπροσώπους Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων των οποίων η δράση καλύπτει το πεδίο των δικαιωμάτων του ανθρώπου γενικά. Συμμετείχαν ο κ. Κώστας Παπαϊωάννου από τη Διεθνή Αμνηστία (αναπληρώτρια η κα. Γεωργία Ζερβού)· ο κ. Νίκος Φραγκάκης από την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (αναπληρωτές ο κ. Δημήτρης Χριστόπουλος-έως τις 04.10.2004)· η κα. Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου από το ΄Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (αναπληρωτής ο κ. Λίνος-Αλέξανδρος Σισιλιάνος)· η κα. Αγγελική Αργυροπούλου-Χρυσοχοΐδου από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (αναπληρώτρια η κα. Ηρώ Νικολακοπούλου-Στεφάνου)· η κα. Ξανθή Πετρινιώτη από το Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (αναπληρώτρια η κα. Σοφία Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου)· ο κ. Χρήστος Λάμπρου από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Ρομά (ΠΟΣΕΡ) (αναπληρωτής ο κ. Ευάγγελος Βασιλείου). (δ) Εκπροσώπους των αναγνωρισμένων κομμάτων κατά τον Κανονισμό της Βουλής (ένας εκπρόσωπος από κάθε κόμμα). Υποδειχθέντες από τα κόμματα ήταν κατά σειρά η κα. Λένα Διβάνη από το ΠΑΣΟΚ (αναπληρωτής ο κ. Ξενοφών Κοντιάδης), ο κ. Νικόλαος Κλαμαρής από τη Νέα Δημοκρατία (αναπληρωτής ο κ. Θεόδωρος Φορτσάκης), ο κ. Γιάννης Γουσέτης από το ΚΚΕ (αναπληρωτής ο κ. Δημήτρης Καλτσώνης), ο κ. Αντώνης Μανιτάκης από το Συνασπισμό της Αριστεράς και της Προόδου (αναπληρωτής ο κ. Νάσος Θεοδωρίδης).
(ε) Ένα Σύμβουλο της Επικρατείας και έναν Αρεοπαγίτη. Δυνάμει του ν. 3156/2003 (ΦΕΚ Α' 157, 25.06.2003) στην ΕΕΔΑ δεν μετέχουν πλέον εκπρόσωποι του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου.
(στ) Το Συνήγορο του Πολίτη, Ο κ. Γεώργιος Καμίνης ως Συνήγορος του Πολίτη (με αναπληρωτή τον Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη κ. Ανδρέα Τάκη).
(ζ) Ένα μέλος της Αρχής Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Εκπρόσωπος ήταν ο κ. Δημήτριος Γουργουράκης (αναπληρωτής ο κ. Σωτήρης Λύτρας).
(η) Ένα μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. κα. Ίριδα Αυδή-Καλκάνη (αναπληρώτρια η κα. Εύη Δεμίρη).
(θ) Ένα μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, προερχόμενο από τις επιστήμες της Βιολογίας, της Γενετικής ή της Ιατρικής. Η Επιτροπή Βιοηθικής εκπροσωπήθηκε από τον κ. Γιώργο Μανιάτη (με αναπληρωτή τον κ. Ιωάννη Βλαχογιάννη).
(ι) Δύο πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με ειδικές γνώσεις σε θέματα προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που ορίζει ο Πρωθυπουργός. Τα πρόσωπα αυτά ήταν: η κα. Άννα Φραγκουδάκη (έως τις 15.06.2004) και ο κ. Ν. Αλιβιζάτος (έως τις 6.5.2004). Από τις 17.11.2004 ορίστηκαν οι κκ. Φίλιππος Σπυρόπουλος και Χρίστος Πολίτης.
(ια) Ανά έναν εκπρόσωπο των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας & Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. Εκπρόσωποι ήταν: η κα. Αγγελική Μανίτη και η κα. Αφροδίτη Κασιάρη(αναπληρώτρια) από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης· ο κ. Στέλιος Περράκης από το Υπουργείο Εξωτερικών· οι κκ. Αθανάσιος Παπαϊωάννου και Νικόλαος Παπασπύρου (αναπληρωτής) έως 15.04.2004 και έπειτα ο κ. Αθανάσιος Θεοδώρου, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης· οι κκ. Γεώργιος Μητρόπουλος και Γεώργιος Καραμπούτης (αναπληρωτής) έως 26.10.2004 και έπειτα οι κκ. Δημήτριος Πανόπουλος και Στυλιανός Κουρής (αναπληρωτής) από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης· οι κκ. Ιωάννης Κονιδάρης και Δημήτρης Παπαϊωάννου (αναπληρωτής) έως 03.05.2004 και έπειτα η κα. Ισμήνη Κριάρη και ο κ. Δημήτριος Σκιαδάς (αναπληρωτής) από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων· η κα. Ιωάννα Πανοπούλου έως 13.05.2004 και έπειτα ο κ. Δημήτριος Κοντός και ο κ. Ιωάννης Πράσινος (αναπληρωτής) από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας· η κα. Δήμητρα Σπηλιοπούλου και Τρύφωνας Δάρας (αναπληρωτής) έως 27.04.2004 και έπειτα η κα. Μαργαρίτα Παπαδά-Χειμώνα και ο κ. Μιχάλης Κατσίγερας (αναπληρωτής) από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας & Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.
(ιβ) Τρεις καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές του Δημοσίου Δικαίου ή του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου οι οποίοι κληρώνονται από την ΕΕΔΑ κατά την πρώτη μετά τη συγκρότησή της συνεδρίαση από Τμήματα των ΑΕΙ της χώρας που προβλέπει ο ν. 2667/1998 (άρθρο 2 ιβ). Έπειτα από κλήρωση, στην ΕΕΔΑ συμμετέχουν οι ακόλουθοι τρεις πανεπιστημιακοί καθηγητές, εκπροσωπώντας αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Τμήματα της χώρας: (α) η κα. Χαριτίνη Δίπλα με αναπληρωτή της τον κ. Μιχάλη Τσινισιζέλη (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών), (β) η κα. Ιουλία Ηλιοπούλου-Στράγγα με αναπληρωτή της τον κ. Ανδρέα Δημητρόπουλο (Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών), (γ) η κα. Ελένη Στεφάνου με αναπληρωτή τον κ. Θεόδωρο Τζώνο (Γενικό Τμήμα Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου).
(ιγ) Ένας εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. κ. Δημήτρης Παξινός με αναπληρώτρια την κα. Ρεγγίνα Καρρά.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ (1.2000-3.2003) ΤΗΣ ΕΕΔΑ

Πρόεδρος: Ομότιμη Καθηγήτρια Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου
Α΄ Αντιπρόεδρος: Περικλής Πάγκαλος
Β΄ Αντιπρόεδρος: Νίκος Φραγκάκης

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ (1.2000-3.2003) ΤΗΣ ΕΕΔΑ
ΦΕΚ Β΄ 1833/1.10.1999

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.