Πρόταση για την υπογραφή και την επικύρωση του Δέκατου Τρίτου Πρόσθετου στην ΕΣΔΑ Πρωτοκόλλου που προβλέπει την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιπτώσεις

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.