Υπόμνημα της ΕΕΔΑ επί του Σχεδίου Νόμου "Ισότητα στον πολιτικό γάμο, τροποποίηση του Αστικού Κώδικα και άλλες διατάξεις"

Ανταποκρινόμενη με ευθύνη στην αποστολή που της έχει αναθέσει ο νομοθέτης ως ο Εθνικός Θεσμός για την προώθηση και την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΘΑΔ) και του ανεξάρτητου συμβουλευτικού οργάνου της Πολιτείας, η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) παρακολουθεί τα ζητήματα που άπτονται της προώθησης και προστασίας των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων, επισημαίνοντας ότι συνεχίζει να εργάζεται για την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των έμφυλων διακρίσεων και την κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους βάσει των υπερνομοθετικών κανόνων που επιβάλλουν την εξάλειψη των στερεοτύπων και των κοινωνικών προκαταλήψεων. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕΔΑ υπέβαλε, τον Ιούνιο του 2021, τις προτάσεις και παρατηρήσεις της προς την Επιτροπή που συστάθηκε από τον Πρωθυπουργό για τη σύνταξη της Εθνικής Στρατηγικής για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+, με στόχο την ουσιαστική συμμόρφωση της ελληνικής κυβέρνησης με τις υποχρεώσεις της Χώρας που απορρέουν από τις διεθνείς και ευρωπαϊκές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει.

Ενόψει της κατάθεσης προς ψήφιση στην Βουλή του ΣχΝ του Υπουργού Επικρατείας με τίτλο: «Ισότητα στον πολιτικό γάμο, τροποποίηση του Αστικού Κώδικα και άλλες διατάξεις», η ΕΕΔΑ προβαίνει στις ακόλουθες παρατηρήσεις-συστάσεις, προωθώντας την υιοθέτηση μιας όσο το δυνατόν περισσότερο ανθρωποκεντρικής και συνεπούς ως προς την οφειλόμενη προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου προσέγγισης.

 

Διαβάστε το Υπόμνημα της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου εδώ

 

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.