Απόφαση για κατάθεση πρότασης προς τις αρμόδιες ελληνικές αρχές για την επικύρωση: α) της Σύμβασης του ΣτΕυρώπης για Ανάληψη Δράσης κατά της Εμπορίας Ανθρώπων και β) του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σχετικά με τ

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.