Παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής στον Τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών-Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ»

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.