Ευρωπαϊκή Ομάδα των Εθνικών Φορέων Δικαιωμάτων του Ανθρώπου-Επείγουσα έκκληση προς τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα Κράτη-Μέλη σχετικά με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ Διεθνούς Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.