Ομάδες Εργασίας του ENNHRI
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες

Η ΕΕΔΑ συμμετέχει στην Ομάδα Εργασίας για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αναπηρίες του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Θεσμών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ENNHRI), τομέας, ο οποίος συγκεντρώνει πάνω από 30 ευρωπαϊκούς ΕΘΑΔ. Η συγκεκριμένη Ομάδα Εργασίας λειτουργεί ως κέντρο εμπειρογνωμόνων του τομέα και μια πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσεων, καλών πρακτικών και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ΕΘΑΔ όταν εργάζονται για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.

Οι δραστηριότητες της Ομάδας Εργασίας στοχεύουν στην ενδυνάμωση ικανοτήτων των ΕΘΑΔ σε διάφορα θέματα, όπως η νομική ικανότητα και η υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων, η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και η ανάγκη για ενεργή συμμετοχή και συμμετοχή ατόμων με αναπηρία. Συντονίζει επίσης τη συνεργασία με περιφερειακούς φορείς σε επίπεδο ΕΕ και Συμβουλίου της Ευρώπης.

Επιπλέον η Ομάδα Εργασίας συνεργάζεται στενά με την Ομάδα Εργασίας για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αναπηρίες της Παγκόσμιας Συμμαχίας Εθνικών Θεσμών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (GANHRI), καθώς και το Equinet, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φορέων Ισότητας.

Το 2020, μετά από πρωτοβουλία του Γραφείου του Δημόσιου Συνηγόρου της Γεωργίας, η Ομάδα Εργασίας ξεκίνησε να εκδίδει τριμηνιαία ενημερωτικά δελτία, τα οποία αντικατοπτρίζουν τόσο τις δραστηριότητες των μελών της ομάδας όσο και τις διεθνείς και περιφερειακές ειδήσεις σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.

Την ΕΕΔΑ εκπροσωπεί στην Ομάδα Εργασίας η Κατερίνα Χαροκόπου, Επιστημονική Συνεργάτιδα της ΕΕΔΑ.

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.