Ψήφισμα του Σ.Α.Δ. του ΟΗΕ για τη συνεισφορά των ΕΘΑΔ στην προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

Λογότυπο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ
Με ψήφισμά του στις 7 Οκτωβρίου 2022, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, χαιρετίζει τη σημαντική συνεισφορά των Εθνικών Θεσμών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΘΑΔ) στην παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την παροχή συμβουλών στις κυβερνήσεις και άλλους φορείς σχετικά με δράσεις για το κλίμα που βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα.
Tο ψήφισμα υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των ΕΘΑΔ στην υιοθέτηση από τα κράτη αποτελεσματικών πλαισίων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των ατόμων χωρίς διακρίσεις.
Το ψήφισμα ενθαρρύνει όλα τα κράτη να επιταχύνουν την πρόοδο στην ίδρυση και ενδυνάμωση ανεξάρτητων και πλουραλιστικών ΕΘΑΔ, σύμφωνα με τις Αρχές των Παρισίων, αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ΕΘΑΔ στη στήριξη των κρατών για την εφαρμογή της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Η ΕΕΔΑ ως ο Εθνικός Θεσμός για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Ελλάδα, μετέχει ενεργά στη διαβούλευση για την κλιματική αλλαγή μέσα από τη συμμετοχή της στην Ομάδα Εργασίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Κλιματική Αλλαγή της Παγκόσμιας Συμμαχίας Εθνικών Θεσμών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (GANHRI).
Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.