Η βασική έκθεση αξιολόγησης της Grevio για την Ελλάδα

Το εξώφυλλο της Έκθεσης της Grevio για την Ελλάδα
H Ομάδα εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Βίας εναντίον των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (GREVIO) δημοσίευσε στις 14.11.2023 τη βασική της έκθεση αξιολόγησης για την Ελλάδα.
H GREVIO κατά την επίσκεψή της στην Ελλάδα συναντήθηκε με εκπροσώπους της ΕΕΔΑ όπου παρουσιάστηκαν οι θέσεις της Εθνικής Επιτροπής και το έργο αυτής για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.
Η GREVIO, στην πρώτη αυτή έκθεση αξιολόγησης για τη χώρα μας αναγνωρίζει κάποια βήματα προόδου που έχει κάνει η Ελλάδα, όπως μια σειρά από θετικά νομικά και πολιτικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Θετικές εξελίξεις συνιστούν η σύσταση εξειδικευμένων αστυνομικών μονάδων για τη βελτίωση των μέτρων αντίδρασης των αρχών επιβολής του νόμου στη βία κατά των γυναικών, καθώς και οι τροποποιήσεις του νομικού πλαισίου της Ελλάδας για τη βία κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης ορισμού του βιασμού με βάση την έννοια της ελεύθερης συναίνεσης.
Ωστόσο, παρά τα συγκεκριμένα επιτεύγματα, η GREVIO διαπιστώνει την ανάγκη λήψης μέτρων βελτίωσης σε διάφορους τομείς όπως τη λειτουργία κέντρων αντιμετώπισης θυμάτων βιασμού και κέντρων προστασίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους καθώς και τη λήψη υπόψη από το Δικαστήριο στις διαδικασίες επιμέλειας και καθορισμού των δικαιωμάτων επίσκεψης ζητημάτων ενδοοικογενειακής βίας. Ειδικότερα για τις γυναίκες που ζητούν άσυλο απαιτείται η παροχή ασφαλούς καταλύματος, η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες διερμηνείας και η παροχή νομικής βοήθειας.
 
Δείτε την έκθεση αξιολόγησης στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/-/grevio-publishes-its-baseline-evaluation-report-on-greece 
Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.