Ανάρτηση από τον ΑΣΕΠ των τελικών προσωρινών πινάκων κατάταξης για την πλήρωση 2 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην ΕΕΔΑ

Λογότυπο ΑΣΕΠ

Στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρόσκλησης της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΑΔΑ: ΨΔΠ346Μ87Θ-4Τ7), εκδόθηκαν και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι  τελικοί  προσωρινοί  πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους  για την πλήρωση δύο (2) θέσεων  Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού  στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου,  σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 4780/2021 (Φ.Ε.Κ. Α΄30/28-2-2021).

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.